Open menu

Aandachtspunten voor duurzame bedrijfsvoering

Durzaamheid als beleidsdoel in beleidsstukken en actieplannen opnemen (bestuurders kunnen voor ideeën dit boekje lezen)

Er moet een actieve communicatie bestaan op het gebied van duurzame ontwikkeling

Docenten moeten zich kunnen scholen op het gebied van duurzame ontwikkeling

Er moet een plan bestaan ter verbetering van duurzame ontwikkeling in de komende twee jaar.

Het beleid en activiteiten m.b.t. duurzame ontwikkeling moet worden gealueerd worden

Duurzame ontwikkeling moet gecorporeerd worden in opleidingen en trainingen.

Organisatie

Centrale milieu(duurzaamheids)coördinator

Decentrale arbo/milieu(duurzaamheids)adviseurs per beheerseenheid

Vaststelling taken / verantwoordelijkheden beheerseenheden

Structurering milieu/duurzaamheidsoverleg

Milieu- en duurzaamheidstaken expliciet in functiebeschrijvingen

Voldoende kennis door voorlichting en opleiding

Dekkend stelsel van milieuvergunningen

Interne controle op naleving milieuvoorschriften / vergunningen

Voorlichting over en uitgifte van persoonlijke beschermingsmiddelen

Meet- en registratiesysteem van milieubelasting

Periodieke rapportage, bijv. milieu- of duurzaamheidsjaarverslag

Integratie milieu / arbo / veiligheid

Noodprocedures voor milieu-ongevallen

Inkoop

 

Bekijk hier een powerpoint over duurzaam inkopen in het onderwijs (januarie 2008).

Voorkeur voor leveranciers met retoursysteem

Aandrang bij leveranciers op milieuvriendelijke verpakkingen

Voorkeur voor producten met keur op het gebied van milieu of duurzaamheid

Inkoopvoorschriften / richtlijnen

Afval

 

Milieuboekhouding

Beperken afvalstroom

Papiergebruik verlagen m.b.v. ICT en door doelgerichter verzenden

Gescheiden inzameling: papier, GFT, kunststof, glas, klein chemisch enz.

Bevordering recycling

Milieuhygiisch verwerken (bijv. verbranden i.p.v. stort)

Probleemstoffen

 

Vermijden van probleemstoffen / producten die probleemstoffen bevatten
Inventarisatie toegepaste asbest
Actieplan verwijdering asbest
Protocol asbestsloop / -demontage
Inventarisatie toegepaste CFKs gericht op minimalisering
Bepalingen omtrent CFKs in inkoopvoorschriften
Beleidsactieplan blussystemen

Bodem, water, lucht, geluid

 

Voorkomen van bodemverontreiniging bij operationele handelingen
In kaart brengen van mogelijke bodemverontreiniging
Bodemaspecten betrekken bij grondaankoop, bouwplannen etc.
Voorkomen / beperken van lozing van probleemstoffen naar riool
Idem naar oppervlaktewater
Idem naar grondwater
Beperking van watergebruik
Waar mogelijk hemelwater toepassen i.p.v. leidingwater
Strikte maatregelen voor lekkages bij noodsituaties
Voorkomen / beperken van emissie van probleemgassen naar lucht
Voorlichting / instructie bij gebruik van zuurkasten etc.
Voorkomen van overlast door stank / stof / trillingen
Geluidshinder in omgeving meten
Geluidshinder voor personeel meten
Geluid betrekken bij bouwplannen
Geluid betrekken bij aanschaf apparatuur
Waar nodig geluidsverminderende maatregelen treffen

Energie

 

Volledig in kaart brengen van energiegebruik, o.a. door meting

Besparing door doelmatig energiebeheer

Verlichting / verwarming alleen waar / wanneer nodig

Aanscherping eisen aan stookinstallaties

Energetisch vermogen betrekken bij aanschaf apparatuur

Energiecoördinator

Jaarlijks energieplan en -verslag

Integratie van bouw en energie

Ruimtelijke ordening / bouwen

 

Integratie milieu / ruimt. ordening

Vermijden van landschapsaantasting

Milieu in strategie m.b.t. sloop, renovatie, nieuwbouw

Gebruik milieuvriendelijke bouwmaterialen

Duuzaam bouwen

Voorschriften aan derden m.b.t. ecologisch bouwen (bestek, contracten)

Scheiding / hergebruik bouw- en sloopafval

Groenbeheer

 

Minimalisering chemische bestrijdingsmiddelen

Zoveel mogelijk ecologisch groenbeheer

Uitbreiding groenvoorziening

Differentiatie in flora en fauna

Vervoer

 

Autogebruik door personeel ontmoedigen

Gebruik van openbaar vervoer en fiets bevorderen

Totaal aantal reizigerskilometers verlagen

Intercultureel

 

Bevorderen school zonder racisme

Sociaal

het voeren van een goed personeelsbeleid

het mogelijk maken dat het personeel zich optimaal kan scholen

het bevorderen van het welzijn van leerlingen en personeel

het bevorderen van gezond gedrag van leerlingen en personeel

Economisch

 

duurzaam inkopen

geen producten via kinderarbeid

fair trade producten

biologische producten

duurzaam sparen.