Open menu

 
CSRD  Corporate Sustainability Report Directive (2022)

CSRD

Het is nog niet duidelijk of zorginstellingen en onderwijs deel moeten nemen (in juni 2024 weten we meer).

Nu geldt het voor als je meer dan 250 medewerkers hebt en > 40 miljoen omzet en alle beursgenoteerde bedrijven.
Het is van 17.000 naar 50.000 bedrijven gegaan.
Haal dingen eruit die relevant zijn.
Veel wetgeving is gebundeld in de CSRD. De GRI bestaat ook. Er zijn zoveel verschillende en normeringen waarvan ze nu vinden dat de CSRD is opgezet.
Je moet op 6 thema's een actieve bijdrage leveren of geen schade toebrengen
Ofwel wat doe je

- tegen klimaatverandering
- voor klimaatadaptatie
- duurzaam gebruikt en bescherming van water en martieme bronnen
- de transitie naar een circulaire economie
- de preventie en bestrijding van verontreiniging
- bescherming en herstel van de biodiversiteit en ecosystemen

ISRF zit achter de CSRD.

Het begint met hoe moet ik het doen (general requirements) en wat moet ik doen (general disclosures)?
Op de thema's milieu, sociaal en bestuur.
Bij milieu gaat het om
- klimaatverandering (je inkoop hoe duurzaam? het transport) = verplicht
- vervuiling
- water
- biodiversiteit
- grondstoffen en de circulaire economie

Bij sociaal gaat het om
- je eigen werknemers (= verplicht)
- werkers in de waardeketen
- aangetaste communities
- klanten en eindgebruikers

Bestuur
- zaken doen
CSRD2
Sommige thema's zijn verplicht en sommige zijn afhankelijk van je business. Educatie is apart beschreven.Komen in juni 2024 online.

De materialiteitsanalyse.
Waar heb ik als organisatie invloed op maar ook welke thema's spelen er in de wereld die ook voor mij belangrijk zijn, of last van kan krijgen of die voor mij gunstig zijn en waar ik kansen uit kan halen. 
Een risico-analyse, macro- meso analyse om je bewust te worden van je omgeving en te kijken wat er wel en niet binnen je invloed past.
Stakeholder engagement is hier ook bij van belang.
Daarop constructief beleid.

Hoe is de CSDR opgebouwd:
Op elk thema moet je 

Een stukje strategie en beleid (strategie) maken
De implementatie van de maatregelen (implementatie) aangeven
En vervolgens het meten en evalueren van acties (KPI's, prestatiemaatstaven) Wie doet dat, wanneer.

Het zou mooi zijn als alles geintegreerd zou worden in de algemene rapportages die de scholen al uitvoeren.

ISO 26000

Hoe goed is uw opleiding, afdeling of instituut bezig op duurzaamheidsgebied, wat kan nog verbeteren en hoe is e.e.a. structureel aan te pakken ? Dat kan door de strategie van het Keurmerk Duurzaam MBO te gebruiken.


In het bedrijfsleven gebruikt men hiervoor ISO26000. Zie hier .

ISO 26000

Het gaat over het onderstaande. Klik op plaatje voor groter versie.

Als u een indruk wilt krijgen waar het over gaat kan u naar de onderstaande vragen kijken. Deze quick scan is ook hier in te vullen en dan krijgt u meteen te zien hoe goed uw MVO beleid is.

1. Is er bij u aandacht voor sociale vraagstukken, milieuvraagstukken en maatschappelijke vraagstukken ?

2. Wordt bewust gestreefd naar het realiseren van bedrijfseconomische meerwaarde voor de organisatie door aandacht te besteden aan sociale vraagstukken, milieuvraagstukken en maatschappelijke vraagstukken ?

3. Zijn de maatschappelijke verantwoordelijkheden bepaald door in kaart te brengen op welke onderwerpen de duurzaamheidsimpact van de organisatie ligt (met welke onderwerpen wij het grootste duurzaamheidseffect bereiken) en wordt er ook naar gehandeld ?

4. Zijn een aantal duidelijke MVO-prioriteiten gesteld voor de organisatie en zijn daar ook concrete doelstellingen op geformuleerd ?

5. Zijn duurzaamheidsoverwegingen een vast onderdeel van de besluitvormingsprocessen en de planning van activiteiten binnen onze organisatie.

6. Zijn er duurzaamheidscriteria (milieu en sociale criteria) opgesteld voor het inkopen van producten/diensten en wordt zodoende gebruik gemaakt van de invloedssfeer om ook anderen te stimuleren duurzaam te ondernemen ?

7. Is in kaart gebracht wie onze belangrijkste stakeholders zijn, wat hun verwachtingen en belangen zijn en heeft uw organisatie daar oog voor.

8. Werkt u voortdurend aan het betrekken van stakeholders bij het reilen en zeilen van uw bedrijf, inclusief op het gebied van MVO.

9. Als u niet op een eerlijke, integere manier zaken kan doen, dan doet u helemaal geen zaken ?

10. Investeert u in concrete activiteiten op het gebied van maatschappelijke betrokken ondernemen, zoals sponsoring van culturele evenementen, ontwikkeling van lokale gemeenschappen waar u werkzaam bent en stimuleert u vrijwilligerswerk door medewerkers ?

11. Werkt u voortdurend aan het creëren van bewustwording en draagvlak onder management en medewerkers voor de inspanningen op het gebied van MVO en probeert u ze hier ook daadwerkelijk bij te betrekken.

12. Sluiten uw MVO-inspanningen aan bij reeds bestaande systemen, procedures en structuren binnen onze organisatie.

13. Monitort u in hoeverre u uw MVO-doelstellingen realiseert en verbetert u ieder jaar de MVO-prestaties.

14. Biedt u een evenwichtig inzicht in uw MVO-prestaties en communiceert u die richting de stakeholders.

De hele norm (als concept en in het Engels) is hier te downloaden.

In 2015 kopen alle ROC's duurzaam in. Hoe dat moet staat hier

U kan denken aan het onderstaande

duurzame school