Open menu

Audit voor afdelingen

Vink een cijfer (1, 2, 3, 4, 5) aan voor uw beoordeling van de stand van zaken bij de afdeling.

1. Het management
0  Het management heeft nog geen visie ontwikkeld op het gebied van duurzaamheid en studenten worden niet betrokken bij de visievorming.
1  Het management heeft een visie op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs maar deze is niet in documenten vastgelegd.
- Het management voert duurzame acties uit als ze hun weg passeren.
- Het team en studenten zijn niet echt betrokken bij visie, beleid en uitvoering.
2  Het management heeft een visie in een document vastgelegd en ondersteunt de uitvoering ervan;
- Het is niet echt systematisch te noemen. Docenten en studenten worden er zo nu en dan bij betrokken.
3  Het management heeft de visie vastgelegd in een mission statement en vertaalt deze in concreet beleid, in een actieplan en concrete activiteiten;
- Het management werkt systematisch aan duurzaamheid in de opleiding en de bedrijfsvoering van de afdeling;
- Ieder jaar worden de acties geëvalueerd en wordt er gekeken of het beleid moet worden aangepast;
- Tevens worden er nieuwe activiteitenplannen gemaakt;
- Het team en studenten worden systematisch betrokken bij visie, beleid, actieplannen en acties.
4  Het bovenstaande wordt bovendien gedaan samen met actoren uit de maatschappij als relevante bedrijven, (toe)leverende scholen etc.
5  Het bovenstaande wordt bovendien systematisch uitgevoerd met een groep uit de maatschappij als relevante bedrijven en (toe)leverende scholen etc.

2. Docenten;
0  Docenten hebben in het algemeen niets met duurzaamheid.
1  Een aantal docenten laten zien via hun houding / gedrag en onderwijs dat ze duurzaamheid serieus nemen.
2  De organisatie bevordert dat docenten via hun houding en gedrag en via hun onderwijs duurzaamheid op de kaart staat.
3  In het personeelsbeleid staat beschreven dat in principe wordt verwacht dat de docent een duurzame houding en gedrag vertoont.
4  De organisatie vraagt stelselmatig de medewerking van het duurzame werkveld om houding, gedrag en onderwijs van docenten te verbeteren.
5  Er vindt regelmatig uitwisseling plaats met actoren uit de samenleving over wat duurzame houding, gedrag en onderwijs betekent.

3. Studenten
0  Studenten hebben in het algemeen niets met duurzaamheid.
1  Een aantal studenten hebben kennis van duurzaamheid en weten hoe ze dat via houding en gedrag in het dagelijks leven en in hun beroepsuitoefening dit kunnen laten zien.
2  Alle studenten hebben enige kennis van duurzaamheid en weten hoe ze dit via houding en gedrag in het dagelijks leven en in hun beroepsuitoefening kunnen laten zien.
3  Alle studenten hebben systematisch kennis opgedaan over duurzaamheid en weten hoe ze dit via houding en gedrag in het dagelijks leven en in hun beroepsuitoefening kunnen laten zien.
4  Alle studenten hebben systematisch kennis opgedaan over duurzaamheid en een groep laat voorbeeldgedrag en -houding zien in het dagelijks leven en in hun beroepsuitoefening.
5  Alle studenten hebben systematisch kennis opgedaan over duurzaamheid en alle studenten laten voorbeeldgedrag en -houding zien in het dagelijks leven en in hun beroepsuitoefening

4. De organisatiestructuur  
0  Er zijn geen docenten die belangstelling hebben voor duurzaamheid en zij ontplooien hierin initiatieven.
1  Enkele medewerkers besteden aandacht aan de implementatie van duurzaamheid in de opleiding.
2  Er bestaat een groep medewerkers die zich kunnen verdiepen in duurzaamheid en de opleiding en die werken aan de implementatie ervan in het onderwijs.
3  Er bestaat een permanente groep die zich structureel bezig houdt met duurzaamheid en de implementatie in het onderwijs;
Deze groep evalueert jaarlijks en komt regelmatig met verbeterpunten en communiceert dit met het management    
4  De bovenstaande groep heeft daarnaast vaste verbindingen met het bedrijfsleven en experts en haalt zo kennis en kunde naar binnen.
5  Men is internationaal toonaangevend en brengt expertise in binnen- en buitenland;
Er bestaat een systematische terugkoppeling naar de maatschappij.

5. Het onderwijs.
Mogelijk splitsen in onderwijs in duurzaamheid in het algemeen en beroepsspecifieke vakken.
0  In het onderwijs zitten (vrijwel) geen duurzaamheidsaspecten.
1  In het onderwijs zijn enkele aanwijsbare aspecten van duurzaamheid opgenomen.
2  Duurzaamheidsaspecten komen aantoonbaar voor in de opleiding van eenvoudig tot ketens en meer complexere zaken;
Studenten en docenten denken mee over de verbetering hiervan.
3  Duurzaamheidsaspecten zijn aantoonbaar systematisch in de hele opleiding opgenomen, van eenvoudig tot ketens tot systemen;
Studenten en docenten denken structureel mee over de verbetering via evaluaties die structureel gehouden worden.
4  Bij de duurzame opleiding speelt het (duurzame) werkveld ook een duidelijke rol.
5  De invloed en de hulp van het werkveld is structureel geregeld en de opleiding is (inter)nationaal koploper op duurzaamheidsgebied.

6. Dienstverlening en stages
0  De afdeling vervult geen duurzame opdrachten en stages voor de samenleving of het bedrijfsleven.
1  De afdeling vervult zo nu en dan duurzame opdrachten en stages voor de samenleving of het bedrijfsleven.    
2  De afdeling vervult bij voorkeur duurzame opdrachten en stages voor de samenleving of het bedrijfsleven.    
3  De afdeling zoekt systematisch duurzame opdrachten en stages en vervult die door studenten en docenten;
Wat wordt geleerd bij de stages en uit de opdrachten vormt weer (indien nodig) input voor verbeterd onderwijs. 4  In samenwerking met externe expert-partijen wordt systematisch gewerkt aan duurzame opdrachten en stages.
5  De afdeling behoort nationaal en internationaal tot een topinstituut op het gebied van duurzame stages en opdrachten.

7. Communicatie en transparantie  
0  Weinig tot geen communicatie tussen het management / docenten / studenten en de buitenwacht over duurzaamheid.
1  Medewerkers en studenten worden incidenteel op de hoogte gebracht wat speelt op het gebied van duurzaamheid. 
2  Duurzaamheid wordt regelmatig gecommuniceerd bij vergaderingen / interne en extrene publicaties richting medewerkers en studenten.
3  Er is beleid gemaakt om alles over duurzaamheid systematisch intern en extern te communiceren.
4  Het bovenstaande systeem wordt ook nog eens gevoed met input vanuit bedrijven / de maatschappij en andere vakgebieden; daarnaast wordt richting de buitenwereld hetzelfde gedaan.
5  Het bovenstaande vindt systematisch plaats en de publicaties zijn toonaangevend.

8. Opleiding en training  
0  Er wordt niets gedaan aan het vergroten van kennis op duurzaamheidsgebied.
1  Individuele docenten vergroten hun kennis op duurzaamheidsgebied via contacten met het werkveld en bijeenkomsten.
2  Op duurzaamheidsgebied heeft de afdeling goede contacten met het werkveld en dat werkveld geeft tevens input in het onderwijs b.v. via gastlessen;
Er is aandacht voor scholing van docenten op het gebied van duurzaamheid;
De afdeling faciliteert scholingsbehoeften.
3  Er wordt bekeken welke scholingsbehoefte op duurzaamheidsgebied er bestaat bij docenten;
Dit vormt de input voor een scholingsplan zodat scholing wordt aangeboden via in- of externe personen;
Het scholingsplan wordt gefaciliteerd - er is budget voor, docenten worden ervoor vrijgeroosterd e.d.
4  Het scholingsplan op duurzaamheidsgebied wordt tevens samengesteld met het werkveld en wordt er ook op afgestemd;
Het werkveld schoolt docenten en docenten het werkveld.
5  Het expertise-netwerk is internationaal en bevat ook maatschappelijke organisaties;
De afdeling speelt zelf een rol als expertisecentrum.

9. De bedrijfsvoering  
0  Duurzaamheid heeft niet meer aandacht dan normaal.
1  Milieuzorg en duurzame bedrijfsvoering heeft best wel aandacht.
2  Milieu-aspecten bij stoffenstromen - opslag, catering, energie-efficiency en afvalpreventie en -scheiding - worden redelijk tot goed beheerst;
Studenten worden erbij betrokken. Men koopt zo nu en dan duurzaam in.
Er bestaat beleid op het bovenstaande, er wordt voldaan aan wet- en regelgeving en er wordt rekening gehouden met duurzaam inkopen.
3  Er bestaat een functionerend milieuzorgsysteem. Jaarlijks wordt er een milieuverslag gemaakt op basis waarvan beleid en actieplannen worden aangepast.
E.e.a. komt ook terug in het onderwijs. Men koopt systematisch duurzaam in.    
4  Het bovenstaande komt ook tot stand in wisselwerking met de samenleving, bedrijven, overheden;
Het zorgsysteem is gecertificeerd. Er worden duurzame eisen gesteld aan leveranciers.
Studenten hebben een actieve rol. Men koopt alles duurzaam in.
5  Het zorgsysteem vormt een integraal onderdeel in de totale arbo- en kwaliteitszorg;
Er vindt een optimale inbedding plaats in de gebouwde en natuurlijke omgeving;
Studenten spelen een rol. Men koopt alles duurzaam en zoveel mogelijk C2C in.

10. Uitstraling (discutabel)
Het goede voorbeeld m.b.t. catering, vervoer, duurzame energie, energiebesparing, materiaalbesparing, papierbesparing, de gebouwen, de inrichting, de schoonmaak etc.
0  De schoolorganisatie geeft amper een goed voorbeeld m.b.t. duurzaamheid op de bovenstaande punten.
1  De schoolorganisatie geeft het goede voorbeeld op een aantal van de bovenstaande punten m.b.t. duurzaamheid.
2  De schoolorganisatie geeft het goede voorbeeld op durzaamheidsgebied op veel van de bovengenoemde punten.
3  De schoolorganisatie geeft systematisch het goede voorbeeld op duurzaamheidsgebied op een groot aantal van de bovenstaande punten;
Ze meet dit ook bij studenten en personeel en gebruikt die input om het bovenstaande te verbeteren.    
4  Als 3 maar ze exposeert dat ook naar buiten toe (aankomende studenten / ouders / bedrijfsleven). 
5  Als 4 maar dan op zo'n manier dat de school op nationaal en internationaal niveau een voorbeeldschool is.

11. Arbeidsomstandigheden en respect
1  Er wordt soms aandacht aan besteed.

2  Het management heeft continu aandacht voor arbo en respect en wordt er actief bij betrokken.
3  Er zijn normen afgesproken die beschermen tegen ongelijkheid intimidatie en werk dat de gezondheid bedreigt.
Er bestaan initiatieven om de gezondheid en het welzijn van personeel en studenten te verbeteren alsmede de vrije meningsuiting;
Bovengenoemden worden actief betrokken bij deze verbeteringen.
4  Ook alle toeleveranciers en andere personen en organisaties moeten achter gelijkheid, respect en goede arbeidsomstandigheden staan;
De directe stakeholders hebben invloed op het telkens verbeteren van de normen.
5  De afspraken en de norm m.b.t. het bovenstaande wordt internationaal gezien als voorbeeld;
De norm wordt gezien als excellent en ze wordt veel gebruikt en overgenomen.

12. De samenleving
0  De school ondersteunt soms activiteiten m.b.t. duurzaamheid vanuit de samenleving.
1  De organisatie onderhoudt regelmatig contact met de samenleving om diverse duurzame initiatieven te ondersteunen.
2  De organisatie onderhoudt vaak contact met de samenleving om duurzame initiatieven te ondersteunen.
3  De organisatie onderhoudt structureel contact voor het bovenstaande en monitort resultaten en tracht te verbeteren.
4  De organisatie wordt door de buitenwacht gezien als grote ondersteuner van duurzame initiatieven.
5  De organisatie excelleert hiermee en staat midden in de maatschappij m.b.t. het ondersteunen van duurzame initiatieven.

Je kan ook als stadia onderscheiden
- embryonic  prematuur
- developing  ontwikkelend
- maturing     rijpend
- advanced    gevorderd
- leading       leidend

Het bovenstaande is een audit op afdelingsniveau die kan leiden tot een certificaat op dat niveau.

Er komen ook certificaten aan op opleidingsniveau of op instellingenniveau.
Zie onder

 

Individueel/leerling

Opleiding

Instelling

Onderwijs inhoud

Keuzegedeelte duurzaamheid
Certificaat A en B bij
ROC van Amsterdam  

AISHE
MBO-aid

UNESCO

Bedrijfsvoering

 

NEN audit
Audit

MVO Toets Hobeon
Quick scan DHV
Audit COS

ECO-schools
ISO 14001 / 26000

Hier nog een vragenlijst om te bekijken hoe groen je afdeling/school is. 
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=76F88AC3EB972A4C!18719&ithint=file%2cxlsx&authkey=!ACNluP-AK_Ha5-Q