E-Learning

Ga aan de slag. Succes !Zwerfvuil en afval op school ?

 

Van Afval Naar Grondstof is het doel. Dit wordt VANG genoemd.

M.b.t. afval op school zouden we de ketens moeten sluiten en stimuleren om meer afval te scheiden
Bij huishoudens is het doel: van 250 kg naar 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020. Dat zouden scholen ook na moeten streven.
Afval scheiden moet de norm zijn; afval is grondstof, altijd en overal.
Eigenlijk zou men afval van scholen moeten beschouwen als huishoudelijk afval en niet als bedrijfsafval. De gemeenteraad kan daar ontheffing voor verlenen. Daar staat tegenover dat ROC's gezamenlijk aanbesteden en werken met grote inzamelcontracten.

Men moet komen tot
- Gedragsverandering bij diverse leeftijden
- Enthousiasme van scholen: zowel de directeur als de conciërges en docenten
- Interne logistiek: wel of géén bakken in de klas? Wie leegt de bakken? Teveel bakken?
- Kostenplaatje: mag het eventueel duurder worden, wat is de mogelijke besparing?
- Inzet van perscontainers door school en/of gemeente
- Educatiemateriaal
- Een schone school is ook al iets waard (incl. geen zwerfafval)

Greendeal / subsidie vanuit Rijksoverheid mét voorwaarden en/of financiële beloning is mogelijk.

vogels
Hoe krijgen we kauwtjes zo ver dat ze hun troep opruimen ?

Er bestaat een project afvalvrije scholen.

Daar is met sorteeranalyses bekeken waar het afval uit bestaat en wat de mogelijkheden zijn om afval te scheiden. Wat zijn de eerste en vervolgstappen die de scholen gaan zetten? Per school is er gekeken naar de kansen, obstakels en oplossingen. Ook kreeg elke school lessen over (zwerf)afval aangeboden.

Oplossingsrichtingen

Kies voor aparte inzameling van grote stromen als papier, PMD (of plastic) en GF(T) mede dankzij ambitieuze, gedreven medewerkers van de school en goede relaties met hun afvalinzamelaar (die ertoe in staat is om de stromen ook te verwerken).

In de school: Een milieustraat in de klas, op de gang of in de aula. Verschillende bakken zo dicht mogelijk bij de ‘bron’. 
Een tegenargument is de geuroverlast die kan ontstaan, zeker als het warmer wordt in het lokaal of gebouw.

Nabij de school: centraal inzamelpunt maken voor scholen en andere maatschappelijke organisaties

Het is voor scholen aantrekkelijk om het afval niet te lang vast te houden in het gebouw (denk aan geuroverlast). Ondergrondse containers, deels bedoeld voor het plastic afval dat vrijkomt tijdens pauzes (afkomstig van supermarkten, snackbars, etc.) kunnen een uitkomst zijn.

Zelf als school verwerken van je afval. B.v. eigen groenafval composteren. Of je maakt een “lab” waarin plastic kan worden gerecycled of verwerkt in nieuwe producten (wellicht zelfs de nieuwe afvalbakken) voor de school waar leerlingen bij worden betrokken.
Op die manier wordt zichtbaar wat je allemaal met afval kunt doen. Hier is een link te leggen met educatie.

Samenwerking en gesprekken met de afvalinzamelaar

Meer inspraak bij de inrichting en het ontwerp van hun inzamelsysteem (van meedenken tot bevragen op innovatiekansen en
eisen stellen in de aanbesteding).

Financiering kan vanuit de school zelf door te zoeken naar cofinanciering tussen gemeente, afvalinzamelaar, school en andere gebruikers van een mogelijk gezamenlijke milieustraat. Ook kan je denken aan gezamenlijke monitoring, afstemming over de momenten van inzameling of het organiseren van een werkbezoek aan de inzamelaar met leerlingen. 

Procesinstrumenten, zoals het ondertekenen van een intentieverklaring, kan helpen.

Participatie van de leerling

Bestrek de studenten. Denk daarbij aan een inhoudelijke relatie met het lesprogramma, het teruggeven van besparingen aan de leerlingen, het laten ontwerpen van afvalbakken, etc.

De overtuiging is dat studenten ook beter met hun afval zullen omgaan als zij meer ‘eigenaar’ zijn van het systeem.

Verbreden door een link te leggen met 1) zwerfafval,2) duurzaamheid en 3) de omgeving

Eén persoon projectleider voor afvalbeleid op school (waarschijnlijk de conciërge of facilitair manager) is aan te raden.
Deze persoon zou in ieder geval los moeten staan van het onderwijsprogramma. 
De projectleider zou in verbinding moeten staan met het bestuur

Tracht verbindingen te maken met het onderwijsprogramma. Het organiseren van een werkbezoek of het maken van
een filmpje passen goed. Tegelijkertijd is er een verbinding nodig richting de schoonmaakdienst.
 
Zwerfvuil

Ga in gesprek met ondernemers/supermarkten uit de buurt (vaak zijn die welwillend om mee te denken samen met leerlingen over het beperken van verpakkingsafval) en omwonenden (vaak georganiseerd in buurtverenigingen) die last ervaren van o.a. zwerfafval.

De Stichting Nederland Schoon is ism psychologe Kisten Ruitenburg gekomen tot aanbevelingen om zwerfvuil op schoon te verminderen. Het werkt echt !

Het is mooi te zien op het onderstaande filmpje:

 

Op het Koning Willem I College hebben ze een wedstrijd georganiseerd m.b.t. de mooiste filmpjes die gaan over "Hoezo Afval in de Bak Moeilijk" ?  


Via

Het least effort principle
Injunctive norm activing  
Prompting
Routing
Visuele clues
Sociale identiteit
Implementatie intentie
Sociale bewijskracht

en

zwerfvuil

Meer over al deze zaken staat hier op de webstie van www.nederlandschoon.nl