E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


 

SDG 11 | Duurzame steden en gemeenschappen 

SDG11
M
aak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Steden zijn knooppunten voor ideeën, handel, cultuur, wetenschap, productiviteit, sociale ontwikkeling en nog veel meer. Op hun best hebben steden mensen in staat gesteld om sociaal en economisch vooruitgang te boeken.

Er zijn echter veel uitdagingen om steden te onderhouden op een manier die banen en welvaart blijft creëren zonder land en middelen te belasten. Gemeenschappelijke stedelijke uitdagingen zijn onder meer congestie, gebrek aan middelen om basisdiensten te verlenen, een tekort aan adequate huisvesting en afnemende infrastructuur.

De uitdagingen waarmee steden worden geconfronteerd, kunnen worden overwonnen op manieren die hen in staat stellen te blijven groeien en groeien, terwijl ze het gebruik van hulpbronnen verbeteren en vervuiling en armoede verminderen. De toekomst die we willen, omvat steden met kansen voor iedereen, met toegang tot basisvoorzieningen, energie, huisvesting, transport en meer.

De VN-conferentie over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling vond plaats van 17-20 oktober 2016 in Quito, Ecuador, en was de eerste mondiale VN-top over verstedelijking sinds de goedkeuring van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Habitat III bood een unieke gelegenheid om de belangrijke uitdagingen te bespreken van hoe steden, steden en dorpen kunnen worden gepland en beheerd, om hun rol als aanjagers van duurzame ontwikkeling te vervullen en hoe zij de uitvoering van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling kunnen vormgeven en de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering.

In Quito hebben wereldleiders de nieuwe stedelijke agenda aangenomen die wereldwijde prestatienormen vastlegt in duurzame stedelijke ontwikkeling, waarbij de manier waarop we bouwen, beheren en leven in steden opnieuw worden bekeken door samen te werken met betrokken partners, relevante belanghebbenden en stedelijke actoren op alle niveaus van de overheid, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector.

Feiten

• De helft van de mensheid - 3,5 miljard mensen - woont tegenwoordig in steden
• Tegen 2030 zal bijna 60 procent van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen
• 95 procent van de stedelijke expansie in de komende decennia zal plaatsvinden in ontwikkelingslanden
• 828 miljoen mensen leven tegenwoordig in sloppenwijken en het aantal blijft stijgen
• De steden van de wereld bezetten slechts 3 procent van het aardoppervlak, maar maken 60-80 procent uit van het energieverbruik en 75 procent van de CO2-uitstoot
• Snelle verstedelijking oefent druk uit op zoetwatervoorziening, riolering, de leefomgeving en de volksgezondheid
• Maar de hoge dichtheid van steden kan efficiëntiewinsten en technologische innovatie opleveren terwijl het gebruik van hulpbronnen en energie wordt verminderd.

Cognitieve leerdoelen

1. Begrijp de elementaire fysieke, sociale en psychologische behoeften van de mens en kan vaststellen hoe deze behoeften momenteel worden aangepakt in hun eigen stedelijke, peri-urbane en landelijke nederzettingen.
2. Kan de duurzaamheid van de systemen van zijn en andere nederzettingen in zijn behoeften evalueren en vergelijken, met name op het gebied van voedsel, energie, transport, water, veiligheid, afvalverwerking, inclusie en toegankelijkheid, onderwijs, integratie van groen ruimtegebrek en beperking van rampenrisico's.
3. Begrijp de historische redenen voor vestigingspatronen en begrijpt met inachtneming van het culturele erfgoed de behoefte om compromissen te sluiten om verbeterde duurzame systemen te ontwikkelen.
4. Ken de basisprincipes van duurzame planning en bouwen en kan kansen identificeren om zijn eigen gebied duurzamer en inclusief te maken.
5. Begrijpt de rol van lokale besluitvormers en participerend bestuur en het belang van het vertegenwoordigen van een duurzame stem in de planning en het beleid voor hun gebied.

Socio-emotionele leerdoelen

1. Kan je stem gebruiken om toegangspunten voor het publiek te identificeren en te gebruiken in de lokale planningssystemen, om te pleiten voor de investering in duurzame infrastructuur, gebouwen en parken in hun gebied en om de verdiensten van langdurige
planning.
2. Is in staat om lokaal en online gemeenschapsgroepen te helpen en te helpen bij het ontwikkelen van een duurzame toekomstvisie op hun gemeenschap.
3. Kan reflecteren over zijn regio bij het ontwikkelen van zijn eigen identiteit, waarbij hij de rol begrijpt die de natuurlijke, sociale en technische omgeving heeft gehad bij het opbouwen van hun identiteit en cultuur.
4. Kan zijn behoeften concretiseren binnen de behoeften van de omliggende ecosystemen, zowel lokaal als wereldwijd, voor duurzamere menselijke nederzettingen.
5. Kan zich verantwoordelijk voelen voor de ecologische en sociale effecten van zijn eigen individuele levensstijl.

Gedragsdoelstellingen

1. Kan gemeenschapsgerichte duurzaamheidsprojecten plannen, implementeren en evalueren.
2. Kan deelnemen aan en invloed uitoefenen op besluitvormingsprocessen over zijn gemeenschap.
3. Kan tegen / spreken en hun stem ordenen tegen / voor beslissingen die voor hun gemeenschap worden genomen.
4. Kan een inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame gemeenschap co-creëren.
5. Kan koolstofarme benaderingen op lokaal niveau bevorderen.

Voorgestelde onderwerpen

De behoefte aan onderdak, veiligheid en inclusiviteit (menselijke behoeften, contextualisering van onze verschillende individuele en collectieve behoeften en behoeften op basis van geslacht, leeftijd, inkomen en bekwaamheid)
Beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen (hernieuwbare energiebronnen)
en niet-hernieuwbare energie)
Duurzame energie (gebruik van residentiële energie, hernieuwbare energiebronnen, energieprojecten in de gemeenschap) en transport
Duurzame voeding (landbouw, biologische landbouw en permacultuur, door de gemeenschap gesteunde landbouw, voedselschuur, voedselverwerking, voedingskeuzes en -gewoonten, afvalproductie)
Stedelijke ecologie
en hoe wildlife zich aanpast aan de nederzettingen van de mens
Duurzame, veerkrachtige gebouwen en ruimtelijke planning (bouwmaterialen, energiebesparing, planningsprocessen)
Afvalproductie en -management (preventie, vermindering, recycling, hergebruik)
Gemeenschappen en hun dynamiek (besluitvorming, governance, planning,
conflictoplossing, alternatieve gemeenschappen, gezonde gemeenschappen, inc sluipende gemeenschappen, ecovillages, transitiesteden)
Watercyclus en herstel van grondwater door stedenbouw (groene daken, regenwateropvang, daglicht oude rivierbeddingen, duurzame stedelijke drainage).
Rampparaatheid en veerkracht, veerkracht tegen weerproblemen en in de toekomst en een cultuur van
preventie en paraatheid

Wat kan je mogelijk doen? 

Excursies naar ecovillages en andere "levende laboratoria", naar afvalwaterzuiveringsinstallaties en andere servicecentra om de huidige en beste praktijken te tonen
Een (jeugd) actieproject ontwikkelen en uitvoeren over duurzame steden en gemeenschappen
Nodig oudere generaties uit om te praten over hoe de regeling in de loop van de tijd is veranderd. Vraag hen naar hun connectie met de bioregio. Gebruik kunst, literatuur en geschiedenis om het nederzettingsgebied en de veranderingen ervan te verkennen
Bouw een gemeenschappelijke tuin
Projecten in kaart brengen: breng het gebied in kaart en noteer waar openbare open ruimte goed is, planning op menselijke schaal, gebieden waar de behoeften van de gemeenschap worden aangepakt, groene ruimten, enz. Dit kan ook de gebieden in kaart brengen die moeten worden verbeterd, zoals als gebieden die het meest blootgesteld zijn aan natuurlijke gevaren
Ontwikkel een videoclip van twee minuten over een voorbeeld van een duurzame stedelijke gemeenschap
Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Zou het duurzamer zijn als we allemaal in steden zouden wonen?"

Slums dwellers

Méér dan 1 miljoen inwoners van ‘slums’ van grote steden hebben zich verenigd in de Slums Dwellers International (SDI). Door te luisteren naar de bewoners van de achterbuurten, oplossingen ‘bottom-up’ genereren en de zelfredzaamheid te stimuleren worden veranderingen ingezet. Door afvalkringlopen wordt geld gegenereerd, wordt circulaire economie op een natuurlijke manier opnieuw uitgevonden. Inwoners van de slums hervinden hun trots en worden minder afhankelijk en worden zelfs betrokken bij beleid van de stadsbesturen. (SDI in board van HCC).

Subdoelen

11.1  Tegen 2030 voor iedereen toegang voorzien tot adequate, veilige en betaalbare huisvesting en basisdiensten, en sloppenwijken verbeteren.

11.3  Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in alle landen.

11.4 De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen.

11.5 Tegen 2030 het aantal doden en getroffenen aanzienlijk verminderen en in aanzienlijke mate de rechtstreekse economische impact op het bruto binnenlands product terugschroeven dat veroorzaakt wordt door rampen, met inbegrip van rampen die met water verband houden, waarbij de klemtoon ligt op het beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare situaties.

11.6 Tegen 2030 de nadelige milieu-impact van steden per capita reduceren, ook door bijzondere aandacht te besteden aan de luchtkwaliteit en aan het gemeentelijk en ander afvalbeheer.

11.7  Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap.

11.a   Positieve economische, sociale en ecologische verbanden ondersteunen tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken.

11.b  Tegen 2020 het aantal steden en menselijke nederzettingen aanzienlijk verhogen die geïntegreerde beleidslijnen en plannen goedkeuren en implementeren inzake inclusie, doeltreffendheid van hulpbronnengebruik, mitigatie en adaptatie aan klimaatverandering, weerbaarheid tegen rampen, en in overeenstemming met het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering 2015-2030 een holistisch ramprisicobeheer ontwikkelen en implementeren op alle niveaus.

11.c De minst ontwikkelde landen steunen, ook via financiële en technische bijstand, in het opbouwen van duurzame en veerkrachtige gebouwen waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale materialen.