E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


SDG 8 | Degelijk werk en economische groei |

sdg8

 

 

Bevorder inclusieve en duurzame economische groei, werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen. Dat is SDG 8.

Ongeveer de helft van de wereldbevolking leeft nog steeds op het equivalent van ongeveer US $ 2 per dag. En op te veel plaatsen is het hebben van een baan geen garantie voor het vermogen om aan armoede te ontsnappen. Deze langzame en ongelijke vooruitgang vereist dat we ons economisch en sociaal beleid ter bestrijding van armoede heroverwegen en bijstellen.

Een voortdurend gebrek aan kansen op waardig werk, onvoldoende investeringen en onderconsumptie leiden tot uitholling van het fundamentele sociale contract dat ten grondslag ligt aan democratische samenlevingen: dat iedereen moet delen in vooruitgang.Het creëren van hoogwaardige banen blijft een grote uitdaging voor bijna alle economieën tot ver na 2015.

Duurzame economische groei vereist dat maatschappijen de voorwaarden scheppen die mensen in staat stellen hoogwaardige banen te hebben die de economie stimuleren zonder het milieu schade toe te brengen. Banen en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden zijn ook vereist voor de hele bevolking in de werkende leeftijd.

Armoede wordt wereldwijd op verschillende manieren gemeten. De Verenigde Naties (VN) maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen armoede en extreme armoede. Mensen die minder dan twee dollar per dag verdienen zijn arm. Mensen met minder dan n dollar per dag zijn extreem arm. Je verdient dan zelfs te weinig om voldoende voedsel te kunnen kopen. Dit noemen we ook wel absolute armoede.

Daar staat tegenover dat er volop arme mensen zijn die veel meer verdienen dan n of twee dollar per dag. Deze groepen mensen vind je ook in Nederland. Je kunt denken aan bijstandsmoeders, ouderen met niet meer dan een AOW of vluchtelingen. Het leven in Nederland is voor deze mensen simpelweg te duur. De VN spreekt in dit geval van relatieve armoede: de mensen zijn niet zo arm dat ze doodgaan van de honger, maar hebben te weinig geld om mee te doen in de samenleving.

De inkomensverdeling op aarde en daarmee samenhangend de afvalproductie
 

uitbuiting

In India leven naar eigen maatstaven, meer dan driehonderd miljoen mensen onder de lokale armoedegrens. Volgens de Wereldbank leven er zelfs meer dan vierhonderd miljoen mensen onder de armoedegrens. Dat is vijfentwintig tot veertig procent van de totale bevolking. Het betreft het deel van de bevolking dat niet heeft kunnen profiteren van de enorme economische groei van de laatste twintig jaar. Vaak wonen deze mensen in de afgelegen plattelandsgebieden of in de krottenwijken van de grote steden.

Inkomensverschillen op aarde

Voor Apple (en haar Iphones) werken 1,2 miljoen mensen in China (o.a. bij Foxcomm) onder erbarmelijke omstandigheden. Ze hebben nooit vrij en werken tot 79 uur per week !. Vaak moeten ze zelfs onbetaald werk uitvoeren. Het in elkaar zetten van een apparaat van 600 euro kost maar 8 dollar. Als het 10 dollar kost hoeven de mensen maar maximaal 49 uur te werken en krijgen ze beter betaald. Dar gaat Apple naar streven en dan moeten er tienduizenden mensen bij aangenomen worden. Men zegt wel eerst zien dan geloven.

Kledingbedrijven betalen productiewerkers nog steeds geen leefbaar loon

15 november 2016  

Veertien grote bedrijven in de kleding- en textielsector werden onderzocht en geen van deze bedrijven betaalt al zijn productiemedewerkers een leefbaar loon uit. Negen van de veertien bedrijven hebben in hun beleid opgenomen dat ze het gemiddelde loon voor de sector betalen als dat hoger is dan het wettelijke minimumloon.

ASN Bank wil dat alle bedrijven in de kledingindustrie die zij voor belegging heeft goedgekeurd, in 2030 een leefbaar loon betalen aan hun productiemedewerkers. Zo wil zij de duurzaamheid in deze sector bevorderen.

De bedrijven erkennen het belang van leefbaar loon wel. In de praktijk moeten zij echter nog grote stappen zetten. H&M  loopt voorop, terwijl Amer Sports als hekkensluiter alleen het wettelijke minimum in zijn beleid heeft opgenomen.

Cognitieve leerdoelen

1. begrijp de concepten van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en waardig werk, inclusief de vooruitgang van gendergelijkheid en gelijkheid, en
weet van alternatieve economische modellen en indicatoren.
2. Heb kennis over de verdeling van formele arbeidsdeelniveaus per sector, informele werkgelegenheid en werkloosheid in verschillende regio's of landen in de wereld, en welke sociale groepen in het bijzonder worden getroffen door werkloosheid.
3. Begrijp de relatie tussen werkgelegenheid en economische groei, en weet van andere matigende factoren zoals een groeiende beroepsbevolking of nieuwe technologieën die banen vervangen.
4. Begrijp hoe lage en dalende lonen voor de beroepsbevolking en zeer hoge lonen en winsten van managers en eigenaren of aandeelhouders leiden tot ongelijkheden, armoede, burgerlijke onrust, enz.
5. Begrijp hoe innovatie, ondernemerschap en nieuwe baan
creatie kan bijdragen aan waardig werk en een op duurzaamheid gerichte economie en aan de ontkoppeling van economische groei en de gevolgen van natuurlijke risico's en aantasting van het milieu.

Socio-emotionele leerdoelen
 
1. Ben in staat om economische modellen en toekomstvisies van economie en samenleving kritisch te bespreken en deze in publieke sferen te communiceren.
2. Ben in staat om met anderen samen te werken om eerlijke lonen, gelijk loon voor gelijk werk en arbeidsrechten van politici en van hun werkgever te eisen.
3. Begrijp hoe de eigen consumptie de arbeidsomstandigheden van anderen in de wereldeconomie beïnvloedt.
4. Ben in staat om zijn individuele rechten te identificeren en zijn behoeften en waarden met betrekking tot werk te verduidelijken.
5. Ben in staat om een ​​visie en plannen voor hun eigen economische leven te ontwikkelen op basis van een analyse van hun competenties en contexten.

Gedragsdoelstellingen

1. Hou je bezig met nieuwe visies en modellen van een duurzame, inclusieve economie en waardig werk.
2. Kan verbeteringen faciliteren die verband houden met oneerlijke lonen, ongelijke beloning voor gelijk werk en slechte arbeidsomstandigheden.
3. Ben in staat ideeën te ontwikkelen en te evalueren voor duurzaamheidsgestuurde innovatie en ondernemerschap.
4. Kan ondernemende projecten plannen en uitvoeren.
5. Ben in staat om criteria te ontwikkelen en verantwoorde consumptiekeuzes te nemen als middel om eerlijke werkomstandigheden en inspanningen om productie los te koppelen van de impact van natuurlijke gevaren en milieudegradatie te ondersteunen.

Mogelijke onderwerpen 

De bijdragen van economieën aan het menselijk welzijn en de sociale en individuele gevolgen van werkloosheid bekijken
Economische ethiek
Theoretische veronderstellingen, modellen en indicatoren voor economische groei (BBP, BNI, HDI)
Alternatieve economische modellen en indicatoren: steady-state economieën, economieën met een gezond welzijn, degrowth, zelfvoorzienende economieën, Inclusive Wealth Index6, Global Hunger Index7
Concepten en verschijnselen in financiële systemen en hun invloed op economische ontwikkeling (investeringen, kredieten, belangen, banken, speculaties op de beurs, inflatie, enz.)
Beroepsbevolking (toename van de bevolking door geboortecijfers, migratie, enz.)
Gendergelijkheid in de economie en de (economische) waarde van zorgwerk
Ongelijkheid op de arbeidsmarkt: vertegenwoordiging en participatie van verschillende sociale groepen, en verschillende inkomsten / lonen en wekelijkse arbeidstijd tussen landen, sectoren, sociale groepen, geslachten
Formele en informele arbeid, arbeidsrechten, in het bijzonder voor migranten en vluchtelingen, dwangarbeid, slavernij en mensenhandel
Ondernemerschap, (sociale) innovatie, nieuwe technologieën en lokale economieën voor duurzame ontwikkeling

Wat kan je mogelijk doen?

Speel de voorvechter van de duivel voor verschillende modellen van economische groei
Plan en implementeer ondernemende en sociale ondernemersprojecten
Studentenstages uitvoeren in samenwerking met lokale bedrijven
Verken de behoeften en perspectieven van werkgevers en werknemers door middel van interviews
Breng meerdere levens- en loopbaantrajecten in kaart
Neem contact op met werkgevers bij activiteiten in de klas
Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Wat kan mijn carrière bijdragen aan duurzame ontwikkeling?"

Subdoelen

8.1 De economische groei per capita in stand houden in overeenstemming met de nationale omstandigheden en, in het bijzonder, minstens 7% aangroei van het bruto binnenlands product per jaar in de minst ontwikkelde landen.

8.2 Tot meer economische productiviteit komen door diversificatie, technologische modernisatie en innovatie, ook door de klemtoon te leggen op sectoren met hoge toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren.

8.3 Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen die productieve activiteiten ondersteunen, alsook de creatie van waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en innovatie, en de formalisering en de groei aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, ook via toegang tot financiële diensten.

8.4 Tegen 2030 geleidelijk aan de wereldwijde efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen verbeteren en streven naar de ontkoppeling van economische groei en achteruitgang van het milieu, volgens het 10-jarig Programmakader voor Duurzame Consumptie en Productie, waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen.

8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

8.6 Tegen 2020 het aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn.