E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


SDG 6 | Schoon water en sanitaire voorzieningen | 

sdg6
Zorg voor toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

Schoon, toegankelijk water voor iedereen is een essentieel onderdeel van de wereld waarin we willen leven. Er is voldoende vers water op de planeet om dit te bereiken. Maar door slechte economische omstandigheden of slechte infrastructuur sterven jaarlijks miljoenen mensen, de meesten van hen, aan ziekten die verband houden met een ontoereikende watervoorziening, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Waterschaarste, slechte waterkwaliteit en ontoereikende sanitaire voorzieningen hebben een negatief effect op de voedselzekerheid, keuzes voor het levensonderhoud en educatieve kansen voor arme gezinnen over de hele wereld. Droogte treft enkele van 's werelds armste landen, verergering van honger en ondervoeding.

Tegen 2050 zal minstens een op de vier mensen in een land wonen dat wordt getroffen door chronische of terugkerende tekorten aan zoet water.

• 2,6 miljard mensen hebben sinds 1990 toegang gekregen tot verbeterde drinkwaterbronnen, maar 663 miljoen mensen zijn nog steeds niet
• Ten minste 1,8 miljard mensen gebruiken wereldwijd een bron van drinkwater dat fecaal is besmet
• Tussen 1990 en 2015 is het aandeel van de wereldbevolking met een verbeterde drinkwaterbron gestegen van 76 procent naar 91 procent
• Maar waterschaarste treft meer dan 40 procent van de wereldbevolking en zal naar verwachting stijgen. Meer dan 1,7 miljard mensen leven momenteel in rivierbekkens waar het watergebruik hoger is dan het opladen
• 2,4 miljard mensen hebben geen toegang tot elementaire sanitaire voorzieningen, zoals toiletten of latrines
• Meer dan 80 procent van het afvalwater afkomstig van menselijke activiteiten wordt geloosd in rivieren of zee zonder vervuiling te verwijderen
• Elke dag sterven bijna 1.000 kinderen als gevolg van te voorkomen water- en sanitaire problemen bij diarree
• Waterkracht is de belangrijkste en meest gebruikte hernieuwbare energiebron en vertegenwoordigde vanaf 2011 16 procent van de totale elektriciteitsproductie wereldwijd
• Ongeveer 70 procent van alle water geabstraheerd uit rivieren, meren en waterhoudende grondlagen wordt gebruikt voor irrigatie
• Overstromingen en andere watergerelateerde rampen zijn goed voor 70 procent van alle sterfgevallen als gevolg van natuurrampen

Cognitieve leerdoelen

1. Begrijp water als een fundamentele toestand van het leven zelf, het belang van waterkwaliteit en -kwantiteit, en de oorzaken, gevolgen en gevolgen van waterverontreiniging en waterschaarste.
2. Begrijp dat water deel uitmaakt van veel verschillende complexe wereldwijde onderlinge verbanden en systemen.
3. Ben op de hoogte van de wereldwijde ongelijke verdeling van toegang tot veilige drinkwater- en sanitaire voorzieningen.
4. Begrijp het concept van "virtueel water" 
5. Begrijp het concept van Integrated Water Resources Management (IWRM) en andere strategieën voor het waarborgen van de beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen, inclusief overstromings- en droogterisicobeheer.

Socio-emotionele leerdoelen
 
1. Kan deelnemen aan activiteiten ter verbetering van het beheer van water en sanitaire voorzieningen in lokale gemeenschappen.
2. Kan communiceren over watervervuiling, watertoegang en waterbesparende maatregelen en zichtbaarheid creëren over succesverhalen.
3. Kan zich verantwoordelijk voelen voor zijn watergebruik.
4. Kan de waarde zien in goede hygiënische en hygiënische normen.
5. Kan de sociaaleconomische verschillen en genderongelijkheden in de toegang tot veilige drinkwater- en sanitaire voorzieningen ter discussie stellen.

Gedragsdoelstellingen

1. Kan samenwerken met lokale autoriteiten bij het verbeteren van de lokale capaciteit voor zelfvoorziening.
2. Kan bijdragen aan het beheer van waterbronnen op lokaal niveau.
3. Kan je individuele watervoetafdruk verkleinen en water besparen door zijn dagelijkse gewoonten te oefenen.
4. Kan activiteiten plannen, implementeren, evalueren en repliceren die bijdragen aan een betere waterkwaliteit en veiligheid.
5. Ben in staat om de besluitvorming over managementstrategieën van lokale, nationale en internationale ondernemingen met betrekking tot watervervuiling te evalueren, eraan deel te nemen en deze te beïnvloeden.

Voorgestelde onderwerpen 

De wereldwijde waterkringloop en waterverdeling
Het belang van een billijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater (realiseren van waterveiligheid onder klimaatverandering: bijv. omgaan met sociale en economische druk veroorzaakt door frequente golven van droogte en dus watertekorten, en door overstromingen en dus te veel water)
Het belang van adequate en billijke sanitaire voorzieningen en hygiëne, waterkwaliteit en kwantiteitsparameters voor de gezondheid
Het mensenrecht op water en water als een mondiaal gemeenschappelijk goed
Effecten van vervuiling, dumping en uitstoot
van gevaarlijke chemicaliën en materialen op waterkwaliteit
Waterschaarste en watergebruiksefficiëntie
Belang van watergerelateerde ecosystemen
Water- en sanitaire voorzieningen gerelateerde activiteiten en programma's, waaronder waterwinning, ontzilting, waterefficiëntie, afvalwaterbehandeling, recycling en hergebruiktechnieken, wateroctrooien,
landschapsarchitectuur voor aanvulling van het grondwater en geïntegreerd beheer van waterbronnen
W
ater-export (virtueel water)
Water en duurzame ontwikkeling (b.v.
water en gender, water en ongelijkheid, water en gezondheid, water en steden, water en energie, water- en voedselzekerheid, water- en rampenrisicovermindering, water en klimaatverandering, water en de groene economie, water en banen)

Wat kan je mogelijk doen?

Berekenen van de eigen watervoetafdruk
Ontwikkel een concept voor lokaal duurzaam watergebruik en -voorziening op basis van succesverhalen
Ontwikkel schoolpartnerschappen tussen scholen in regio's met overvloed of schaarste aan water
Organiseer excursies naar lokale waterinfrastructuren en bewaak de waterkwaliteit op school en thuis
Plan een bewustmakingscampagne of een jongerenactieproject over water en het belang ervan
Ontwikkel een projectwerk over het onzichtbare water, bijvoorbeeld hoeveel water in een liter bier, een kilo rundvlees, een t-shirt, enz.
Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Welke menselijke activiteit kan zonder water plaatsvinden?

Meer over water zie hier