Open menu

 

Leerdoelen voor duurzame ontwikkeling

Een taak van het onderwijs is mensen normen en waarden meegeven waardoor zij in staat zijn op verantwoorde wijze keuzes te maken. Het onderwijs leert mensen verder vooruit te kijken dan het gemiddelde spectrum en een zoektocht aan te gaan naar geïntegreerde oplossingen.
Duurzame ontwikkeling vraagt om het maken van keuzes en het vinden van creatieve oplossingen bij strijdigheid van belangen. Zowel overheden als bedrijven hebben behoefte aan mensen die niet alleen beschikken over gedegen vakkennis, maar die in hun opleiding ook hebben geleerd verschillende belangen af te wegen en naar de lange termijn te kijken.

De samenleving heeft mensen nodig die zich willen inzetten voor een wereld waar mensen ook in de toekomst in hun behoeften kunnen voorzien. Mensen die inzien dat we voor een duurzame wereld commitment en nieuwe kennis nodig hebben. Mensen die zorgvuldig belangen kunnen afwegen en respect hebben voor andere mensen en culturen.

Onderwijs hoort daarom te inspireren, de creativiteit te stimuleren en mensen op te leiden tot kritische denkers, die nauw kunnen samenwerken met andere disciplines. Competentiegericht onderwijs voldoet aan al deze voorwaarden.

De student:
● weet welke (denk)stappen er nodig zijn om vanuit een kader van duurzaamheid en circulariteit te denken en weet dit toepasbaar te maken op zijn of haar eigen studie en tijdens stage of werk.
● stijgt een aantal stappen op de bewustzijnsladder in relatie tot duurzaamheid en circulariteit: van onbewust/onbekwaam naar bewust/bekwaam
● gaat vanuit eigen intrinsieke motivatie een bijdrage leveren aan duurzaamheid.

De docent:
● weet door opgedane kennis goed feedback te geven aan de student op duurzaamheid en circulariteit binnen zijn/haar eigen vakgebied.

Het donut-onderwijs model van Rob de Vrind 2018

Geïnspireerd op het model van de donut economie van Kate Raworth en een model van Arjen Wals en Heleetje Swart spreekt Rob de Vrind van het Donut onderwijs model. Het donut onderwijsmodel zegt dat goed onderwijs, dat Leren voor duurzame ontwikkeling, prima is mits het aandacht besteedt aan klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit, water-bodem-luchtverontreiniging, fijn stof, aantasting van de ozonlaag, ontbossing, de N-P kringloop, de verzuring, leegvissing van de oceanen en chemische verontreiniging (ook door plastics). Dat is het ecologisch plafond.

Goed onderwijs zorgt er voor dat jongeren (en ouderen) een gedegen basis krijgen en leren over energie, materialen, voeding en voedsel, water, gezondheid, inkomen, banen, sociale geljkheid, gendergelijkheid, een stem hebben (democratie) en weerstand opbouwen; de sociale basis.   

Dat doe je door te kijken naar het curriculum, de didactiek, de bedrijfsvoering van de school, het verkrijgen van deskundige docenten en door samen met de omgeving (de overheid en het bedrijfsleven) het onderwijs voor duurzame ontwikkeling vorm te geven.

Hierin staat de leerling centraal. De leerling met zijn of haar sociale en culturele achtergrond, de leerling in de groep, de klas de maatschappij en de leerling met zijn of haar unieke eigenschappen en talenten.   

Rob2

Zoals Kate Raworth zegt dat je op economisch gebied mag snoepen van de donut mits je rekening houdt met het ecologisch plafond en de sociale basis, zo mag je op onderwijsgebied snoepen aan de donut mits je hetzelfde doet. Goed onderwijs heeft oog voor de sociale basis en het ecologisch plafond. Dat zou de invulling moeten zijn van SDG 4 "Good Education" (naast het feit dat op de wereld iedereen recht heeft op onderwijs en we er voor moeten zorgen dat iedereen dan ook naar school kan).   

Rob7

Leren voor een duurzame toekomst. Wat is dat ?  

Dat zijn de kennis, de vaardigheden en de waarden die relevant zijn voor duurzame ontwikkeling die Learning for a Sustainable Future nodig acht om een ​​duurzame toekomst te verzekeren.

Kennis

Dit is een lijst met de kennis die de jeugd van vandaag zal moeten verwerven om verantwoordelijke burgers in de 21e eeuw te worden als:
- De aarde als een eindig systeem en de elementen die de omgeving van de planeet vormen.
- De hulpbronnen van de aarde, vooral bodem, water, mineralen, enz. Hun verspreiding en rol bij het ondersteunen van levende organismen.
- De aard van ecosystemen en organismen die er in leven; hun gezondheid en onderlinge afhankelijkheid binnen de biosfeer.
- De afhankelijkheid van mensen van de hulpbronnen van de omgeving voor leven en voedsel.
- De duurzame relatie van de mens met het milieu.
- De snelheid en het karakter van de economische ontwikkelingen op dit moment en de gevolgen er van (op de verdeling van  middelen)
- Kenmerken van de ontwikkeling van menselijke samenlevingen, waaronder nomadische, jager-verzamelaars, landbouw, industrie en postindustrieel en de impact van elk op de natuurlijke omgeving.
- De rol van wetenschap en technologie in de ontwikkeling van samenlevingen en de impact van deze technologieën op het milieu.
- Filosofieën en patronen van economische activiteit en hun verschillende impact op het milieu, samenlevingen en culturen.
- Het proces van verstedelijking en implicaties van de-ruralisering.
- De verwevenheid van de huidige politieke, economische, ecologische en sociale kwesties op de wereld.
- Aspecten van perspectieven en filosofieën met betrekking tot de ecologische en menselijke omgeving; bijvoorbeeld de verwevenheid van materie, energie en menselijk bewustzijn.
- Coöperatieve internationale en nationale inspanningen om oplossingen te vinden voor gemeenschappelijke mondiale problemen, en om strategieën te implementeren voor een meer duurzame toekomst.
- De implicaties voor de mondiale gemeenschap van de politieke, economische en sociaal-culturele veranderingen die nodig zijn voor een duurzamere toekomst.
- Processen van planning, beleidsvorming en actie voor duurzaamheid door overheden, bedrijven, niet-gouvernementele organisaties en publiek.

Vaardigheden

Dit is een lijst met de vaardigheden die de jeugd van vandaag nodig heeft om bij te dragen aan een duurzame toekomst.
- gebruikt passende vragen om studie en onderzoek vorm te geven
- kan fundamentele concepten, zoals milieu, gemeenschap, ontwikkeling en technologie, toepassen op lokale, nationale en wereldwijde gebeurtenissen.
- gebruikt een reeks hulpmiddelen en technologieën om vragen te beantwoorden.
- kan verschillende standpunten evalueren.
- kan hypothesen ontwikkelen op basis van gebalanceerde informatie, kritische analyse en zorgvuldige synthese, en kan deze
 testen
- kan informatie en gezichtspunten effectief communiceren.
- kan samenwerkingsstrategieën ontwikkelen voor gepaste actie om de huidige relaties tussen ecologisch behoud en economische ontwikkeling te veranderen.
- kan werken aan onderhandelde consensus en coöperatieve oplossing van conflicten.

Waarden

Dit is een lijst met de houding en waarden die de jeugd van vandaag zal moeten verwerven om verantwoordelijke burgers in de 21ste eeuw te worden.
De jeugd zou oog moeten hebben voor
- de veerkracht, kwetsbaarheid en schoonheid van de natuur en de onderlinge afhankelijkheid en gelijk belang van alle levensvormen
- de afhankelijkheid van het menselijk leven voor de hulpbronnen van een eindige planeet.
- de rol van menselijke vindingrijkheid en de individuele creativiteit bij het waarborgen van overleving en het zoeken naar geschikte en duurzame vooruitgang.
- de kracht van mensen om de omgeving te veranderen.
- het gevoel van eigenwaarde en geworteld zijn in de eigen cultuur en gemeenschap. Respect voor andere culturen en erkenning van de onderlinge afhankelijkheid van de menselijke gemeenschap.
- het mondiale perspectief en loyaliteit aan de wereldgemeenschap. Zorg voor ongelijkheden en onrecht, mensenrechten en vreedzame oplossingen voor conflicten.
- de uitdagingen waarmee de menselijke gemeenschap wordt geconfronteerd bij het definiëren van de processen die nodig zijn voor duurzaamheid en bij het implementeren van de benodigde veranderingen.
- evenwicht bij het kiezen van conflicterende prioriteiten. Persoonlijke acceptatie van een duurzame levensstijl en een commitment aan deelname aan verandering.
- een realistische inschatting van de urgentie van de uitdagingen waarmee de internationale gemeenschap wordt geconfronteerd en de complexiteit die een langetermijnplanning vereist voor het opbouwen van een duurzame toekomst.
- een gevoel van hoop en een positief persoonlijk en sociaal perspectief op de toekomst.
- het belang en de waarde van individuele verantwoordelijkheid en actie.

Bron: LSF (Learning for a Sustainable Future)

 

Learning for a Sustainable Future

These are the knowledge, skills and values relevant to sustainable development that Learning for a Sustainable Future (Canada) considers necessary to ensure a sustainable future.

Knowledge

This is a list of the knowledge that today's youth will need to acquire in order to become responsible citizens in the 21st century.

 • The planet earth as a finite system and the elements that constitute the planetary environment.
 • The resources of the earth, especially soil, water, minerals, etc., and their distribution and role in supporting living organisms.
 • The nature of ecosystems and biomes; their health, interdependence within the biosphere.
 • The dependence of humans on the resources of the environment for life and sustenance.
 • The sustainable relationship of native societies to the environment.
 • The implications of the distributions of resources in determining the nature of societies and the rate and character of economic development.
 • Characteristics of the development of human societies including nomadic, hunter gatherer, agricultural, industrial and post industrial and the impact of each on the natural environment.
 • The role of science and technology in the development of societies and the impact of these technologies on the environment.
 • Philosophies and patterns of economic activity and their different impacts on the environment, societies and cultures.
 • The process of urbanization and implications of de-ruralization.
 • The interconnectedness of present world political, economic, environmental and social issues.
 • Aspects of perspectives and philosophies concerning the ecological and human environments; for example, the interconnectedness of matter, energy and human awareness.
 • Cooperative international and national efforts to find solutions to common global issues, and to implement strategies for a more sustainable future.
 • The implications for the global community of the political, economic and socio-cultural changes needed for a more sustainable future.
 • Processes of planning, policy-making and action for sustainability by governments, businesses, non-governmental organizations and public.

 

Skills

 

This is a list of the skills that today's youth will require to contribute to a sustainable future.

 • Frame appropriate questions to guide relevant study and research.
 • Apply definitions of fundamental concepts, such as environment, community, development and technology, to local, national and global experiences.
 • Use a range of resources and technologies in addressing questions.
 • Assess the nature of bias and evaluate different points of view.
 • Develop hypotheses based on balanced information, critical analysis and careful synthesis, and test them against
 • New information and personal experience and beliefs.
 • Communicate information and viewpoints effectively.
 • Develop cooperative strategies for appropriate action to change present relationships between ecological preservation and economic development.
 • Work towards negotiated consensus and cooperative resolution of conflict.

Values

This is a list of the attitudes and values that today's youth will need to acquire in order to become responsible citizens in the 21st century.

 • An appreciation of the resilience, fragility and beauty of nature and the interdependence and equal importance of all life forms.
 • An appreciation of the dependence of human life on the resources of a finite planet. 
 • An appreciation of the role of human ingenuity and the individual creativity in ensuring survival and the search for appropriate and sustainable progress.
 • An appreciation of the power of humans to modify the environment.
 • A sense of self-worth and rootedness in one's own culture and community. A respect for other cultures and recognition of the interdependence of the human community.
 • A global perspective and loyalty to the world community.A concern for disparities and injustices, a commitment to human rights and to the peaceful resolution of conflict.
 • An appreciation of the challenges faced by the human community in defining the processes needed for sustainability and in implementing the changes needed.
 • A sense of balance in deciding among conflicting priorities. Personal acceptance of a sustainable lifestyle and a commitment to participation in change.
 • A realistic appreciation of the urgency of the challenges facing the global community and the complexities that demand long-term planning for building a sustainable future.
 • A sense of hope and a positive personal and social perspective on the future.
 • An appreciation of the importance and worth of individual responsibility and action.

Bron: LSF (Learning for a Sustainable Future)