Vragen

 

 1. De politiek houdt zich ook bezig met duurzame ontwikkeling. Waarom hebben de Verenigde Naties 2005 - 2015 uitgeroepen tot "decade of education for sustainable development" ofwel waarom wil men tien jaar lang aandacht voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs ?

 Bekijk hiervoor het introductiefilmpje uit de basismodule en som op welke problemen daarin allemaal worden besproken.

 2. Ook de EU wil graag een beleid voeren dat duurzaam is. Op welke punten ? Beschrijf de drie punten die hier onder staan vermeld waar het woord duurzaam bij staat..

 3 . Het Nederlandse beleid staat in de pdf. Wat wil de regering in 2010 in zake duurzaam inkopen door de overheid (je praat dan over miljarden).

 4. Nederland heeft het Kyotoverdrag ondertekend. Wat belooft men daarin m.b.t. het terugdringen van de uitstoot van CO2

 5. Gemeenten voeren ook een beleid op duurzaamheidsgebied. Hoe goed ze dat doen wordt bijgehouden op de website www.duurzaamheidsmeter.nl.
a. Bekijk hoe goed jouw gemeente het doet (of de dichts bijzijnde grote stad). 
b. Naar welke zaken kijkt men. Geef de hoofdgroepen. 

 6. De school waar je op zit tracht waarschijnlijk ook duurzaam bezig te zijn. Hoe doen zij dat ? Op welke gebieden proberen zij duurzaam bezig te zijn ? Vind je dat ze daarin het goede voorbeeld geven ? 

 

Theorie


De VN heeft uitgeroepen van 2005 - 2015 "the decade of education for sustainable development"

De EU heeft haar duurzaamheidsbeleid geformuleerd op de volgende thema's:
1. Handel in dienst van duurzame ontwikkeling
2. Armoedebestrijding
3. Duurzaam beheer natuurlijke en milieurijkdommen
4. Verbetering samenhang van beleid in de EU
5. Een beter bestuur op alle niveau's
6. Financiering van duurzame ontwikkeling
meer hierover is te vinden op http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l28015.htm

Het Nederlandse beleid in 2005 is te lezen in deze pdf.

Wereldklimaatgroep wil inspanningen versnellen

Voormalige staatsmannen en voorzitters van internationale organisaties willen de inspanningen voor een betere bescherming van het klimaat versnellen. Ze legden nu voorstellen voor een opvolgingsakkoord van het in 2012 aflopende Kyoto-protocol voor. Zo zouden de industrielanden hun totale uitstoot van broeikasgas in de periode 1990 tot 2050 met minstens 60 procent moeten verlagen, eiste de Internationale bestuursraad voor de Bescherming van het Klimaat (Global Leadership for Climate Action) in het kader van een klimaatconferentie van 20 Milieu- en Energieministers in Berlijn.

Inbinden
Hier zouden ook de Verenigde Staten zich bindend moeten toe verplichten, verklaarden de beide voorzitters van de organisatie, de vroegere Chileense president Ricardo Lagos en de voorzitter van de VN-stichting, Timothy E. Wirth. Jonge industrielanden zoals China en India zouden als eerste stap hun energieverbruik tegen 2020 in totaal met 30 procent moeten reduceren. Dat is 4 procent per jaar. Pas vanaf 2021 zouden deze landen zich moeten verplichten tot bindende reduceringsdoelen bij de CO2-emissie.

Energiebalansen aanpassen
Andere ontwikkelingslanden zouden hun energiebalansen gedifferentieerd moeten aanpassen aan hun kooldioxide-uitstoot en hun mogelijkheden verbeteren. Tot de prominente klimaatgroep behoren de voormalige regeringsleiders van Spanje, Brazilien Noorwegen, Felipe Gonzales, Fernando Henrique Cardoso en Gro Harlem Brundtland. Andere leden zijn ex-Wereldbankdirecteur James Wolfensohn, en de voormalige directeur van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (Unep), Klaus Tfer.

13-09-07