Open menu

Lesprogramma Klimaatbewustzijn 

Eigenlijk zou elke scholier het onderstaande lesprogramma moeten doorlopen. 

"To avoid climate hell and create climate heaven"

uitstoot

Kennis
Wat zijn broeikasgassen en wat is hun relatie met het weer en het klimaat.
Hoe het klimaat hier en elders waarschijnlijk gaat veranderen en hoe we dit weten.
Welke effecten dat op ons heeft in Nederland en andere delen van de wereld.
Hoe ons handelen een impact heeft op de hoeveelheid broeikasgassen die we produceren en de gevolgen ervan.
Wat kunnen we doen om de impact te verkleinen en de voor- en nadelen van actie te ondernemen.
Wat we in Nederland al doen.

Vaardigehden 

Waar kunnen we naar toe om hulp te krijgen.
Wat is beschikbaar om ons te helpen.
Hoe kunnen we anderen motiveren actie te ondernemen.

Jij kan het verschil maken.
We moeten met anderen samenwerken om kunnen komen tot verandering.
De veranderingen waarvan het nodig is dat we die gaan zien, kunnen leiden tot een betere wereld en een betere manier van leven.
Gelijkheid en gerechtigheid nu en in de toekomst zijn de basis onder deze veranderingen in Nederland en in de wereld.

Actie 

Ontwikkel minstens één persoonlijke actie waarin je je persoonlijke koolstof footprint verkleint.
Ontwikkel ten minste één aanzienlijke actie waarbij je andere mensen betrekt om de collectieve footprint te verkleinen van je werkplek, samenleving of je onderwijsinstelling.

Eisen
Moet minimaal 8 uur / 1 dag zijn
Moet relevant zijn naar de eigen omgeving van de student/leerling.
Moet bekeken zijn door anderen.
Studenten moeten gezamenlijk tot antwoorden en oplossingen komen
De nadruk ligt op wat echt gedaan kan worden en niet zo zeer op dingen die niet kunnen.

uitstoot

Bewijsvoering 

Dat bewijs moet weergeven dat de studenten persoonlijk en in een groep veranderen en dat mogen foto’s, enquetes, actie plannen of iets anders zijn waar de certificerenden toegang toe hebben om te zien of je studenten climate action geschoold zijn. (carbon literate zijn)

Achtergrond

In Engeland wil men graag dat alle studenten de cursus carbon literacy hebben gedaan. De universiteit van Manchester geeft er diploma's voor.
Het zou goed zijn als dat in Nederland ook tot de basis van het onderwijs hoort. 
Omdat carbon literacy in het Nederlands moeilijk te vertalen is noem ik het maar climate action onderwijs (naar SDG 13) waarin je het onderstaande 
Climate action lesprogramma kan laten plaatsvinden. 

Hoeveel weet je al? Hier een test. 

QR klimaatactie https://forms.office.com/r/i3DbRz90Wq

 

Hoe kunnen we samen dit programma innovatief en aantrekkelijk maken. Wie wil er meedenken? Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Je kan ook eens Darel education uitnodigen. Zij kunnen een dag les komen geven over dit onderwerp en doen dat op een hele inspirerende manier. 

Misschien zijn studenten in te zetten om energie-armoede tegen te gaan.
Je kan mensen die hun energierekening nog maar moeilijk kunnen betalen helpen met
- een energiebox (LED, tochtstrips etc.)
- een energieconsulent / energiecoach
- een klusbus 
Er bestaan beroepentuinen waarin mensen twee weken worden gescreend om te worden opgeleid tot energieconsulent, e-klusser of richting elektricien. 
In achterstandswijken, bij voedselbanken, bij entree-opleidingen.

In Finland hebben ze een cursus met o.a.
1. naar koolstof neutraliteit
2. digitale koolstof reductie methoden
3. low carbon circular economy
4. low carbon construction
5. low carbon construction


low carbon

 De hele ppt over de bovenstaande cursus is hier te zien. 

 sykli

In the Unesco Greening Guidance komt men tot vier aanbevelingen:

Schermafbeelding 2024 04 24 092545
▶ Erken dat aan klimaatverandering veel verbonden is en dat een systeembenadering belangrijk is. 

▶ Laat zien dat het een holistisch perspectief heeft dat de eenheid van alle dingen erkent, in plaats de tegenstelling tussen mens en natuur.

▶ Erken de kracht van diversiteit in natuur, cultuur en kennis. Erken ook de waarde van traditionele en inheemse kennissystemen.

▶ Laat de noodzaak zien van een radicale heroverweging van ons op groei gebaseerd economisch systeem naar een systeem dat prioriteit geeft aan duurzaamheid, gelijkheid en welzijn voor iedereen. 


 

 

 

 

Schermafbeelding 2024 04 24 094330

Actie gericht
Empowering: Het ondersteunt de empowerment, de zelfeffectiviteit van leerlingen en de keuzevrijheid van kinderen door hun analytische,
communicatie en andere vaardigheden en door de verwerving van relevante kennis en waarden voor duurzaamheid te ondersteunen
ontwikkeling en de aanpak van de klimaatverandering.
▶Leerlinggericht: de pedagogiek (bijvoorbeeld kritisch, participatief, probleemgericht, leerlinggericht en ervaringsgericht benaderingen stelt studenten in staat actief deel te nemen aan leerprocessen, kritisch om te gaan met persoonlijke ervaringen en hun natuurlijke omgeving
▶Carriere gericht: Het betrekt activiteiten en ideeen die kunnen worden toegepast in de beroepskeuze en de parktijk op de werkplek.
▶Transformatief: Het draagt bij aan collectieve, samenlevingsbrede, lokale en mondiale inspanningen om menselijk gedrag, systemen en systemen te veranderen onderliggende oorzaken en onderliggende oorzaken van klimaatverandering.

Rechtvaardigheid bevorderen
▶Gebaseerd op een mensenrechtenbenadering: het bouwt voort op en bevordert een begrip van universele mensenrechten – inclusief de rechten van kinderen en jongeren – en de rechten van iedereen op gezondheidszorg, onderwijs, informatiegelijkheid en non-discriminatie. Het gebruik van een op mensenrechten gebaseerde aanpak binnen het onderwijs om de klimaatverandering aan te pakken, houdt ook het opvoeden in bewustwording onder jongeren, waarbij ze worden aangemoedigd hun eigen rechten te erkennen en de rechten van jongeren te erkennen en te respecteren anderen, en pleiten voor degenen wier rechten worden geschonden.
▶Gebaseerd op gendergelijkheid: het behandelt de verschillende manieren waarop gendernormen de ongelijkheid kunnen beïnvloeden, en hoe deze
Ongelijkheid kan de kwetsbaarheid voor klimaatverandering beïnvloeden
▶ Gebaseerd op gelijkheid tussen generaties: het ontwikkelt een idee dat de rechten en plichten van toekomstige generaties waarborgt met behoud van die van de huidige generatie.
▶ Gebaseerd op intraculturele gelijkheid: het ontwikkelt een visie op ecologische, economische en sociale rechtvaardigheid en eerlijkheid bij gemeenschappen en culturen binnen de huidige generatie.

Kwaliteitsinhoud
▶ Wetenschappelijk accuraat: de inhoud is gebaseerd op bewijsmateriaal met betrekking tot klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.
▶ Brengt urgentie over: Groener onderwijs benadrukt de urgentie van een adequate aanpak van de groeiende klimaatcrisis.
▶ Passend bij de leeftijd en ontwikkeling: de inhoud speelt in op de veranderende capaciteiten van het kind en de jongere persoon terwijl hij groeit.
▶ Inheemse invloeden: inheemse kennis en perspectieven moeten in het onderwijs worden opgenomen, vooral inheemse groepen die lokaal gevestigd zijn.

Uitgebreid en relevant
▶ Uitgebreid: het biedt mogelijkheden om uitgebreide, nauwkeurige, op feiten gebaseerde en leeftijdsadequate vaardigheden te verwerven informatie over duurzame ontwikkeling en klimaatverandering in de loop van de tijd en tijdens de formele, niet-formele en leerjaren van een leerling informeel (bijvoorbeeld musea en bibliotheken) en inclusief TVET.
▶ Levenslang: dit is een voortdurend onderwijsproces dat al op jonge leeftijd begint en waarop nieuwe informatie voortbouwt eerdere leeractiviteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een spiraalvormige curriculumbenadering.
▶ Cultureel relevant en contextueel: het bevordert leerresultaten die relevant zijn voor de lokale klimaatverandering uitdagingen en oplossingen, en culturele structuren en normen die de keuzes van mensen beïnvloeden bij het aanpakken van duurzaamheid ontwikkeling en klimaatverandering.
▶ Inclusief: Bij vergroening van het onderwijs is een hele reeks actoren van binnen en buiten het onderwijs betrokken, waaronder deskundigen, ouders,
leden van de gemeenschap en lokale leiders die alternatieve perspectieven en nieuwe vaardigheden, intergenerationeel en inheems, met zich meebrengen
kennis om klimaatuitdagingen en -oplossingen te begrijpen.
▶Instellingsbreed: De principes van groener onderwijs zijn geïntegreerd in de hele leeromgeving en beïnvloeden de organisatiebrede cultuur en praktijken.

We zouden van traditioneel leren over duurzame ontwikkeling moeten gaan naar transformationeel leren.

Traditioneel ESD-leren Transformationeel ESD-leren
Inhoudelijke kennis doorgeven Bevorderen van begrip en analyse van de oorzaken van de klimaatcrisis
Attitudes en waarden aanleren.  Waardenverduidelijking en kritische reflectie aanmoedigen op basis van
geleefde ervaring
 Mensen alleen zien als de bron van het klimaat
veranderingsprobleem 
Mensen zien als facilitators van verandering
Eenrichtingsoverdracht van informatie Dialoog en onderhandeling over de implicaties van de informatie voor
actie
Zich gedragen als expert – formeel & autoritair. Optreden als partner – informeel & egalitair
Persoonlijk gedrag veranderen Meer aandacht voor structurele en institutionele veranderingenSchermafbeelding 2024 05 28 235324