Doelstellingen van Duurzaam MBO

Om visie en missie te operationaliseren hanteert DMBO de volgende doelstelling:

Duurzaam MBO ondersteunt ROC’s en AOC’s op maat zodat deze instellingen duurzame ontwikkeling opnemen in de visie, missie, het onderwijs en de bedrijfsvoering.

Om bovenstaande te bereiken biedt Duurzaam MBO een ondersteunend netwerk. Ondersteuning op maat is als volgt uitgewerkt:

  - Het bieden van een netwerk.
  - Kennis delen. Zorgen dat bestaande kennis en inzichten (inclusief lesmateriaal e.d.) op de juiste plek in het onderwijs komen.
  - Ontwikkelen van concrete producten, daar waar er een lacune is geconstateerd.
  - Begeleiden van scholen op verzoek met trainingen, workshops en materialen.
  - Lobby om duurzame ontwikkeling op beleidsniveau te agenderen, zowel op overheids- als op instellingsniveau.
  Hierbij worden zoveel mogelijk personen uit het netwerk Duurzaam MBO ingezet.

De Strategie

Duurzaam MBO zal zich in haar werk richten op drie hoofdlijnen:

    - Structurele inbedding
    - Kennisverspreiding
    - Stimuleringsactiviteiten.

Actieplan

Vanuit visie, missie, doelstellingen en de strategie worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

Structurele inbedding

  - Duurzaam inkopen ondersteunen door het sluiten van een convenant tussen de ROC’s en VROM rond duurzaam inkopen.
  - Betrekken van jongeren en studentenraden op scholen bij duurzame ontwikkeling.
  - Duurzame ontwikkeling inbedden in alle opleidingen via het vak LLB.

In de coöperatie MBO voor Morgen vinden Leren Voor Morgen, Katapult, Het Groene  Brein Roots en Duurzaam MBO elkaar. Het gezamenlijke doel is om te komen tot meer duurzaamheid in het mbo, zowel inhoudelijk als op het gebied van onderwijsinnovatie. Een belangrijk middel daarbij is de koppeling van het onderwijs aan het werkveld. Dit doen we op twee niveaus: 

  - Landelijk: strategie en visievorming;
  - Regionaal: door initiatieven in de regio op te zetten en te versterken. 

Één van de grootste uitdagingen in de opbouw van een effectief netwerk is om kennis, inspiratie en handelingsperspectief door het netwerk te laten lopen. Alleen dan brengt het netwerk ook verandering. Daarom is het idee om veel samen te doen, te organiseren en te experimenteren.

Kennisverspreiding

  - Jaarlijke netwerkbijeenkomst.
  - De website www.duurzaammbo.nl trekt jaarlijks 60.000 bezoekers.

  De site bevat veel informatie over vrijwel alle onderwerpen waarbij duurzaamheid een rol speelt voor met name docenten, leidinggevenden en bestuurders die zich oriënteren op duurzame ontwikkeling of zoeken naar lesmateriaal en verdiepende (achtergrond)informatie.

  - De website duurzaamheid.kennisnet.nl is de website van de overheid over duurzaamheid in het MBO, gemaakt door DMBO. De site is bestemd voor zowel studenten als docenten met hele concrete informatie over aspecten van duurzame ontwikkeling. Deze site wordt uitgebreid met communities of practice voor docenten. Via deze site worden materialen per vak op het terrein van duurzame ontwikkeling beschikbaar gesteld.

Stimuleringsactiviteiten

DMBO probeert duurzame ontwikkeling op een aantrekkelijke manier onder de aandacht te brengen van jongeren. DMBO stimuleert en initieert de ontwikkeling van aansprekend lesmateriaal, organiseert wedstrijden, stelt prijzen in en reikt awards uit en verstrekt certificaten.

Docenten die aansprekende prestaties voor hun leerlingen leveren worden door DMBO ook in het zonnetje gezet.

Daarnaast probeert DMBO duurzame ontwikkeling in opleidingen relevant te maken door het bedrijfsleven en de samenleving te betrekken bij de innovatie van opleidingen.

Concrete activiteiten zijn onder meer:

- Prijs duurzaam studenten bedrijf. In samenwerking met Jong Ondernemen worden alle studentenbedrijven in het MBO aangeschreven om mee te dingen met de prijs voor het meest duurzame studentenbedrijf.
- Ondersteunen locale studiedagen rond duurzame ontwikkeling met workshops, begeleiding e.d.
- Vraag over duurzame ontwikkeling in het jaarlijkse ODIN-onderzoek van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) onder mbo-studenten.
- MBO-uitblinker. Aan alle AOC’s en ROC’s wordt gevraagd om als uitblinker van de school een student te kiezen die (ook) iets heeft gedaan met duurzame ontwikkeling.