Duurzame weg- en waterbouw

 solarwall

Solar geluidswal die meteen overdekte parkeerplaats is en een groenvoorziening. 's-Hertogenbosch 2017 

Wat doet de vakman in de GWW

ziet hier.

Het gaat over Asfaltafwerker, Balkman, Opperman bestratingen, Straatmaker, Vakman GWW, Allround Vakman GWW, Waterbouwer en de Allround Waterbouwer.

Basis gww-werk uitvoeren
Richt de verkeersafzetting in en onderhoudt deze
Richt werkterrein in en onderhoudt het
Maatvoeren
Verricht voorbereidende werkzaamheden
Verhardingen aanbrengen
Werkterrein in afgesproken staat brengen
GWW-werk uitvoeren
Wegfundering aanbrengen
Riool en rioolconstructies plaatsen/repareren en sleuven in stand houden
Bermen aanleggen
Banden en kolken, straatpotten en putranden, goten, verhardingen (opnieuw) stellen/plaatsen/straten/aanbrengen/repareren
Straatmeubilair, hekken en afrasteringen plaatsen
Grondkering plaatsen

Er wordt gewerkt met

• Grondstoffen voor verwerking als ophoogmateriaal.
• Grondstoffen voor verwerking als lichte ophoogmaterialen.
• Grondstoffen voor verwerking in een zandbed (belastingspreidende laag).
• Fundering: ongebonden steen- of steenachtige materialen.
• Fundering: (Licht)gebonden steenachtig materiaal.
• Grind en grindvervangers in cementbeton.
• Grind en grindvervangers in bitumineuze mengsels.
• Zand en zandvervangers in cementbeton.
• Zand en zandvervangers in bitumineuze mengsels.
• Cement.
• Vulstoffen voor bitumineuze mengsels.

Bij al deze stoffen gaat het over de

winning:
van grondstoffen

productie:

van materialen 
van additieven
van kapitaalgoederen en de afdanking er van 

transport:

• grondstoffen naar producent
• producent naar bouwwerk
• transport bouw- en sloopafval

aanlegfase:

• aanleg werk
• verliezen tijdens de aanleg

gebruiksfase:

• uitloging
• onderhoud
• vervangingen

afdankfase:

• ontmanteling werken
• afvalverwerking van alle materialen die vrijkomen gedurende de levenscyclus van de constructie

Het gaat over de volgende zaken !

- de bodem is een voorraadkamer voor delfstoffen die niet of nauwelijks worden aangevuld. De delfstoffen raken dus op.

- teer in asfalt is kankerverwekkend (wordt niet meer gebruikt)

- verzilting van  de bodem door het gebruik van strooizout

- het aandrukken van de bodem zorgt ervoor dat regenwormen er niet meer doorheen kunnen en de plantenwortels niet meer kunnen ademen (b.v. door bestrating, asfalt, zware machines -> op ballonbanden)

- dieren worden doodgereden omdat wegen hun gebied doorkruisen

- 1 liter olie kan 1 miljoen liter drinkwater ondrinkbaar maken. Het verhindert dat lucht en water in de bodem kan komen waardoor de bodem levenloos wordt

- Als wortels perse weg moeten zaag je ze glad af en dicht ze met wondafdekmiddel (tegen infecties)

- scheiden van afval (poetsdoeken, oliehoudend afval, afgewerkte motorolie, afgewerkte hydrauliek olie, uitgewerkte remolie, koelvloeistof)

- Nederland telt 110.000 plaatsen waar de bodem vervuild is.

- Veelvuldige aanraking met aardolieproducten geeft een verhoogde kans op huidkanker

- Milieu-eisen van de overheid als zorgplicht (de plicht rekening te houden met het milieu), wetten en regelingen, strafmaatregelen


Milieu-eisen van opdrachtgevers b.v. RAW-bestekbepalingen  waarin niet is toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen die vrijkomen bij het reinigen van materieel in de bermen of het oppervlaktewater te brengen. Het opvangen van die stoffen dient minimaal te geschieden d.m.v. absorptiematten.VCA-aannemers. Deze aannemers zijn gecertificeerd hetgeen betekent dat het bedrijf een strenge toetsing op veiligheid en milieu heeft doorstaan.

ISO gecertificeerde aannemers. Deze aannemers pakken milieuzorg in hun bedrijf systematisch aan.

Probeer het verbruik van machines, brandstof en materialen terug te dringen

Probeer hinder door stof, stank en lawaai terug te dringen

Probeer vervuiling van de bodem te voorkomen

Probeer milieuvriendelijke alternatieven te zoeken voor schadelijke stoffen.

Milieuzorgsystemen waarin milieuzorg in het bedrijf systematisch wordt aangepakt waarin plannen en procedures worden gemaakt die regelmatig gecontroleerd worden op de voortgang.

Hoe om te gaan met afval

Hergebruik van straatstenen en asfalt (65 % gat naar funderingen ophogingen de rest wordt gemengd met nieuw asfalt)

Ongesorteerd vuil verbranden geeft verontreinigd vliegas en slakken

Sla freesafval zo kort mogelijk in de berm op  maar bij voorkeur in een container of afgedekt

Van reinigers voor de asfaltspreidmachine, kleefkar en sproeilans op met een synthetische vezelmat en voer die af als chemisch afval.

Veeg en zuig verfresten op na het gritstralen van stalen leuningen en markeringen en voer de resten af als chemisch afval. 

Op de werkplaats / bouwterrein moeten bidons of containers staan waarin afvalstoffen apart verzameld kunnen worden

Voorkom morsen van afgewerkte olie, smeermiddelen, koelvloeistof en accu's en breng alles mee terug naar de werkplaats

Voorkom onnodige verdichting van de grond door rijplaaten of ballonbanden te gebruiken

Beperk luchtvervuiling door de motor af te zetten als er geen werk is

De weg- en waterbouw gaat steeds slimmer en duurzamer.

Stratenmaker van morgen

Er komen nieuwe hulpmiddelen en nieuwe manieren om te meten, om afval te verwerken, nieuwe materialen etc,

In de grond- weg- en waterbouw is milieu belangrijk. Hier staat waarom.

 

Opdacht  (gemaakt door Alex Langenberg Koning Willem I College

Alternatieve Materialen in de Weq- en Waterbouw

1 Pas tenminste twee verschillende soorten materialen toe in een dwarsprofiel van jullie project. 

2 Geef in een dwarsprofiel aan welke alternatieve materialen je de denkt toe te passen

3 Beschrijf wat hierbij de gangbare materialen zouden kunnen zijn

4 Beschrijf waarom dit een alternatief materiaal is

pas toe

1. Checklist  Checklist Materialen & Milieu DWW.pdf  

Leidraad Bouwstoffen Rijkswaterstaat 

3 Secundaire bouwstoffen voor de wegenbouw

Innovaties

Via het HERA systeem (High Ecological Recycling Asfalt) kan asfalt vijf maal worden hergebruikt. Het is een energiezuinige trommel die 75 % minder CO2 uitstoot, geen geuroverlast geeft en 30 % minder aardgas.Vanwege indirecte verhitting. Hier een filmpje over de werking.

Zo is men ook bezig met zelfhelend asfalt met staalwol dat warm wordt als je er met een magneet over gaat. Dan vloeien de scheurtjes weer dicht.

Wegen met slimme sensoren in het wegdek die zichzelf opladen en die meten wanneer zout gestrooid moet worden.
Wegen die energie opleveren,
Planten die fijnstof absorberen,
Glowing in the dark markeringen,
Wegen die met de rijder communiceren,
Kristallen in de weg die oplichten als bevriezing plaatsvindt,
Verf die 's-nachts nog 10 uur blijft nastralen,
Wegen die 100 meter voor de auto oplichten,
Elektrische auto's die voor stoplichten worden opgeladen,
Energie halen uit het rijden over asfalt. 

Bioasfalt

Wageningen opent ’s werelds eerste fietspad gemaakt van bio-asfalt. In dit mengsel wordt gebruik gemaakt van een biobased bindmiddel lignine, een natuurlijke stof in de celwanden van planten en bomen die stevigheid biedt.Dit natuurlijke bindmiddel komt in enorme hoeveelheden als reststroom vrij in de processen van papierproductie en bioethanol. De lignine wordt verwerkt tot biopolymeer dat de asfaltbestanddelen, zoals zand en grind, aan elkaar bindt.

In Nederland wordt tien miljoen ton asfalt geproduceerd waarvoor zo’n 400.000 ton van de aardolielijmstof bitumen nodig is,

“In het bio-asfalt wordt gewerkt met een gepatenteerde formulering waarin 50 procent lignine en 50 procent bitumen zit. Bijkomend voordeel is dat het asfalt hierdoor bij 130 graden, in plaats van 180 graden Celsius, kan worden verwerkt. Dit geeft een enorme milieuwinst.” Maar alles is nog te duur. Men is daar nu mee bezig.

Kijk ook op http://p-plus.online-magazine.nl/nl/magazine/10521/796772/4_the_bigger_picture.html

zie ook www.duurzaamgww.nl

Waaraan duurzame wegen moeten voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame zware machines moeten voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame
grondverzetmachines zoals loaders en graafmachines, maaimachines, veegmachines, tractoren et cetera n moeten voldoen staat hier weergegeven.
Waaraan Duurzaam Bouwrijp maken, Grondwerken en Sanering/Bodemreiniging moet voldoen staat hier weergegeven.
Waaraan duurzaam straatmeubilair moet voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame openbare verlichting moet voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame verkeersregelinstallaties moeten voldoen staat hier weergegeven.
Waaraan duurzaamheid bij kunstwerken moet voldoen is hier weergegeven
Waaraan duurzame gladheidbestrijding moet voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzaamheid bij waterbouwkundige werken moet voldoen staat hier weergegeven.
Waaraan een duurzame riolering moet voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame gemalen moeten voldoen staat hier weergegeven.
Waaraan duurzame waterzuivering en slibbehandeling moet voldoen staat hier weergegeven.
Waar de duurzame sloop van gebouwen moet voldoen staat hier weergegeven.

Energie uit asfalt  zie http://www.roadenergysystems.nl/

Met 1 m2 wegdek kan je ongeveer 10 m2 woning verwarmen en koelen.

duurzame civiele techniek

duurzame civiele techniek     duurzame civiele techniek
duurzame civiele techniek

Wie weet kan je in de toekomst gebruik maken van de druk van de autobanden (piezo elektrisch) Als alle wegen in de VS zonne-energie konden opwekken had je genoeg voor 3x de VS.  Konden wegen maar werken als zonnepanelen.

Rioleringen

Tegenwoordig scheidt men grijs en regenwater. Je hebt dan kleinere riolen nodig maar het spul er in is wel meer geconcentreerd dus de buizen worden meer aangetast. M.n. beton kan er niet goed tegen. PVC kan niet goed gerecycled worden. Je kan het wel gebruiken voor nieuwe buizen maar dan zit de gerecycelde PVC ingeklemd tussen een nieuwe binnen en buitenkant. PE buizen kunnen wel gerecyceld worden en buizen van keramiek (van Keramo) gaan 100 jaar mee en zijn C2C. 

Onderlaag voor asfalt van schoongespoelde as uit afvalverbranding.

Wereldprimeur met een nieuwe onderlaag voor asfalt van schoongespoeld as uit afvalverbrandingsovens. Niemand levert zulk schoon materiaal aan de wegenbouw als HVC en Boskalis Environmental. Deze onderlaag bestaat uit bodemas, het restmateriaal na verbranding van afval.

‘s Werelds eerste fietspad van gerecycled wc-papier

is aangelegd tussen Leeuwarden en Stiens. Het laatste stukje asfalt van de fietssnelweg werd donderdag gelegd tijdens de openingsceremonie. Het fietspad is een product van het project Van Afval naar Asfalt.

Van WC-papier naar asfalt

In Nederland wordt jaarlijks 180.000 ton aan wc-papier doorgespoeld. Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Stowa, civiele aannemers Jansma en Roelofs, toeleverancier Esha Infra Solutions en KNN Cellulose sloegen de handen ineen om dit wc-papier een nieuw leven te geven. Het consortium wint papiervezels uit afvalwater en maakt daar vervolgens asfalt van. Deze vorm van recycling is volgens het consortium uniek in de wereld. 22-9-2016

Websites

duurzame civiele techniek

Milieu in de civiele techniek Waar heeft men aandacht voor m.b.t. milieu in de civiele techniek