Open menu

Competenties

Bij duurzame ontwikkeling dient gestreefd te worden naar een gezond ecologisch, economisch en sociaal evenwicht op mondiaal niveau dat langdurig houdbaar is. Een gelijke verdeling van de welvaart in de wereld, behoud van ecologische en culturele diversiteit en bewaken van de mensenrechten zijn hiervan logische consequenties.

De volgende competenties vloeien daaruit voort...

De beroepsuitoefenaar moet in staat zijn
- om vanuit het eigen vakgebied bij te dragen aan duurzame ontwikkeling
- samen te werken met vertegenwoordigers van andere disciplines, zodat de reikwijdte en de beperkingen van de eigen discipline onderkend wordt


Om de duurzame kant op te gaan moet de beroepsuitoefenaar basaal inzicht hebben in
* de ecologische en sociaal-ethische dimensie van het beroep
* de meest belangrijke oplossingen schadelijke effecten op mens en milieu zoveel mogelijk te beperken m.b.t. het eigen beroep moet in staat zijn * rekenmethodes op milieugebeid te gebruiken
* op een overtuigende manier het eigen standpunt te verkondigen over ecologische en sociaal-ethische aspecten van het beroep.
* te werken in multidisciplinaire teams

Je moet een houding hebben
* waarin hij/zij toont gevoelig te zijn voor ecologische en sociaal-ethische consequenties van de beroepsuitoefening
* waarin je durf en geestdrift toont te zoeken naar creatieve en innovatieve oplossingen

Competenties voor duurzaam ondernemen staan hier

Docenten moeten duurzaamheid brengen op een uitdagende en relevante manier (zonder te moraliseren). Het is belangrijker prikkelende vragen en opdrachten te verzinnen dan informatie te geven... Vanuit de invalshoek globalisering zou een leerling
* moeten kunnen communiceren met andere maatschappelijke groepen in binnen- en buitenland
* moeten kunnen anticiperen op mondiale events die het werkterrein raken


In Finland heeft men de volgende competenties geformuleerd:

De student 
- Is bekend met de principes van duurzame ontwikkeling
- Is gemotiveerd zich te gedragen en te handelen in overeenstemming met die principes als een student, werknemer en inwoner.
- kent en gebruikt een milieuvriendelijke manier van werken en handelen
- is in staat het meest algemene gevaarlijk afval te herkennen en weet ermee om te gaan
- waardeert de biodiversiteit
- begrijpt de economische, sociale en culturele dimensie van duurzame ontwikkeling en is in staat ernaar te handelen


De duurzame technische MBOer

zal bij een nieuw product of proces niet alleen de afweging maken van technische kwaliteit, levensduur en kostprijs maar zal ook het belang van duurzame ontwikkeling meenemen.
 
In de Top Tien van meest gevraagde competenties komt duurzaamheid voor. De top tien luidt als volgt:


Zachte competenties

    1.Talenkennis: een terugkerend thema in verschillende sectoren en landen is extra talenkennis. In de wereldeconomie is het Engels de voertaal. Veel Nederlanders beheersen deze taal, maar vergeten steeds vaker een derde, net zo belangrijke taal aan te leren, zoals Duits, Frans of Spaans. Tijdens een sollicitatieprocedure kan talenkennis een doorslaggevende competentie zijn.
    2.Mensenkennis en communicatie: werkgevers zoeken kandidaten met goede presentatievaardigheden, die efficiënt werken in teamverband en relaties kunnen opbouwen.
    3.Teammanagement en leiderschap: op managementniveau is geregeld een gebrek aan leiderschap en teamwork. De oorzaak hiervan kan liggen bij een gebrek aan investeringen in opleidingen en trainingen.
    4.Organiseren: wereldwijd is er veel aandacht voor time-management. In de huidige economische omstandigheden zoeken werkgevers mensen die hun dag efficiënt in kunnen delen zodat ze de hoogst mogelijke waarde kunnen toevoegen aan het bedrijf.

    Harde competenties
    5.Finance en budgettering: een groeiend aantal organisaties zoekt naar talent met kennis van financiën en budgetten. In veel landen is er een tekort aan lokale kandidaten sollicitanten met deze vaardigheden.
    6.IT: er is wereldwijd een tekort aan kandidaten met specifieke kennis over JAVA, .NET, en C++.
    7.Duurzaamheid: dit is een betrekkelijk nieuw, maar een groeiend aandachtsgebied met in het bijzonder een wereldwijde vraag naar kennis over groene energie en bouw.
    8.Inkoop en onderhandeling: bedrijven zijn steeds meer gericht op kostenbesparingen. Hiervoor zoeken ze professionals die bezuinigingen kunnen realiseren en de beste deals kunnen sluiten.
    9.Research & Development (R&D): grote tekorten aan R&D personeel worden verwacht bij organisaties in technologie, consumentenproducten, en industrie en biowetenschap.
    10.Gezondheidszorg: mensen langer leven en de behoefte aan gezondheidszorg groeit. Het tekort aan professionals in de gezondheidssector zal daardoor in de komende 20 tot 50 jaar een bedreiging vormen voor zowel de gezondheidszorg als de wereldeconomi