Open menu

Duurzaam inkopen

Bij duurzaam inkopen kijk je naar de milieuimpact. Je neemt dan mee in je overweging de impact op het gebied van winning, energie, materialen, afval, transport, giftige stoffen, afbreekbaarheid, geschiktheid tot recyclen en kwaliteit. Daarnaast kijk je naar fair trade, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, biodiversiteit, corruptie.

De overheid, de lagere overheden en alle MBO scholen kopen voor 100 % duurzaam in. Het geeft leveranciers een enorme stimulans hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Het onderstaande komt van de site van Agentschap NL. Deze organisatie heeft criteria opgesteld waaraan duurzaam inkopen moet voldoen.

Langzaam wordt de lat daarin steeds hoger gelegd. Toch heeft men nieuwe inzichten gekregen en koopt de overheid nu in via ' de economisch meest voordelige aanbieder'. Dat biedt ruimte om duurzaamheid tot haar recht te laten komen want overheden stellen bij hun inkoop op 3 terreinen eisen: milieu, sociale omstandigheden en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen in de samenleving (‘social return’).

Verder belemmert de scheiding van investering- en exploitatiebudgetten verduurzaming. Dit wordt vooral ervaren bij traditionele aanbestedingen waarbij op laagste prijs wordt gegund en wordt afgezien van hogere investeringskosten voor duurzame oplossingen die in de onderhoud- of exploitatiefase kunnen worden terugverdiend als gevolg van energiebesparing, langere levensduur of lagere onderhoudskosten.

Men zou DBFMO (Design, Build, Finance,
Maintain, Operate)contracten moeten toepassen. Dan maken b.v. de energiekosten onderdeel uit van de inkoop. Duurzaamheidaspecten en milieukosten worden zo in de totale levenscyclus in beschouwing genomen.

Ook kunnen lease constructies interessant zijn met het oog op het sluiten van kringlopen, omdat daarbij met de leverancier behalve afspraken over onderhoud ook afspraken over terugname en hergebruik gemaakt kunnen worden.

De nieuwste hulp op dit gebied is hier te vinden.

Dus: 

Analyseer de werkelijke behoefte van de klant

Waar dient het gevraagde product toe? 

Wat wil de klant met het gevraagde product bereiken? 

Is het gevraagde product de enige optie?

Kan het gebruik ervan minder?

Zijn er andere oplossingen die ook voorzien in de behoefte van de klant? 

Breng oplossingen in kaart inclusief levensduuraspecten:

Hoe lang gaan ze mee?

Hoe zit het met (kosten van) onderhoud/verwijdering? 

Wat is de potentiële impact van deze aankoop op people, profit en planet ?

Welke functionele kwaliteiten, standaardeisen, keurmerken etc. zijn gangbaar?

Welke concepten bieden leveranciers aan, met welke productspecificaties?

Welke verbeterde/alternatieve opties zijn mogelijk als experiment of op termijn?

M.b.t. schoolmeubilair zou je een terugkoopgarantie kunnen afspreken of dat het meubilair kan worden gedemonteerd voor hergebruik. 

Het duurzaam inkoopbeleid van het Koning Willem I College is als volgt..


Tijdens (Europese) aanbestedingstrajecten zal aandacht zijn voor duurzaamheidaspecten. Dit kunnen milieu- en sociale criteria zijn. Hierbij hanteren we in eerste instantie de door AgentschapNL ontwikkelde ‘menukaarten’ voor producten en diensten. Hierin staan de criteria (minimumeisen) welke in overleg met brancheverenigingen en andere betrokkenen zijn vastgesteld. Het hanteren van de criteria is niet geheel vrijblijvend. Dit aangezien de MBO-raad in november 2009 een convenant³ gesloten heeft met het Ministerie van VROM ten aanzien van deze gezamenlijke doelstelling. Strekking van het convenant is dat in 2012 bij tenminste 50% van het inkoopvolume duurzaamheidcriteria gehanteerd worden (2015 100% duurzaam inkopen). Het convenant houdt een morele en geen juridische verplichting in. Het CvB van Koning Willem I College onderschrijft het belang van duurzaam inkopen en conformeert zich aan de in het convenant opgenomen doelstelling.

Als hulpmiddel bij het gebruik van criteriadocumenten deze Handleiding Duurzaam Inkopen [Pdf 214 kB] beschikbaar. Ook zijn er per productgroep verschillende  praktijkvoorbeelden. Als u met anderen ervaringen wilt uitwisselen over het gebruik van de criteria, meldt u dan aan voor het  Kennisnetwerk Duurzaam Inkopen.

Op http://www.pianoo.nl/dossiers/duurzaam-inkopen-1 is ook alles te vinden over duurzaam inkopen.  Daar staan nog meer infobladen over allerhande onderwerpen.

Als u wilt weten hoe duurzaam uw beleid op school is kan u hier kijken

Door op een item te klikken kun je (via hun site) zien hoe de criteria er uit zien. Wat is op dit moment het pakket van eisen dat wordt opgelegd Item Pakket van eisen. Klik op de foto voor een vergroting

Aangepast vervoer   

Audiovisuele apparatuur 
Bedrijfskleding  

Buitenlandse dienstreizen
Catering  
Dienstautos
Drankautomaten
Drukwerk
Electriciteit

Externe vergaderfaciliteiten
Gemalen   
Gladheidsbestrijding   
Groenvoorzieningen 

Grootkeukenapparatuur
Hardware
Kabels en Leidingen
Kantoorartikelen
Kantoormeubilair
Kantoorstoffering
Kunstwerken
Leerlingenvervoer    
Mobiele werktuigen  
Onderhoud transportmiddelen   
Openbare verlichting   
Papier

Reiniging bedrijfskleding
Reiniging openbare ruimte

Reproductieapparatuur
Riolering
Schoonmaak
Tonercartridges
Transportdiensten  
Vaartuigen   
Verhuisdiensten   
Verkeersregelinstallaties   
Waterbouwkundige constructies
Waterzuiveringsinstallaties     
Zware voertuigen  

De De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) zegt over duurzaam inkopen wat staat op  http://www.nevi.nl/inkoopkennis/Dossier_PPP/

Methode van implementatie

1. Haal uit de bovenstaande items degenen die van toepassing zijn op uw inkoop
2. Bekijk welke daarvan echt belangrijk zijn
3. Maak een planning wanneer u het contract moet vernieuwen en voeg dan het nieuwe pakket van eisen toe.

B.v. als onderstaand:

Duurzaam inkopen
Productgroepen 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Aangepast vervoer
Audiovisuele apparatuur
Bedrijfskleding
Beveiliging
Buitenlandse dienstreizen
Catering
Conserveringswerken
Dienstauto's
Drankautomaten
Drukwerk
Elektriciteit
Externe vergader- en verblijffaciliteiten
Gemalen
Gladheidsbestrijding
Groenvoorzieningen
Grondwerken, bouwrijp maken en sanering/bodemreiniging
Grootkeukenapparatuur
Hardware
Kabels en Leidingen
Kantoorartikelen
Kantoorgebouwen beheer en onderhoud
Kantoorgebouwen huur en aankoop
Kantoorgebouwen nieuwbouw
Kantoorgebouwen renovatie
Kantoormeubilair
Kantoorstoffering
Kunstwerken
Leerlingenvervoer
Mobiele werktuigen
Netwerken, telefoniediensten en telefoonapparatuur
Onderhoud transportmiddelen
Openbaar vervoer
Openbare verlichting
Papier
Post
Reiniging bedrijfskleding
Reiniging openbare ruimte
Reproductieapparatuur
Riolering
Schoonmaak
Sloop van gebouwen
Straatmeubilair
Tonercartridges
Transportdiensten
Vaartuigen
Verhuisdiensten
Verkeersregelinstallaties
Waterbouwkundige constructies
Waterzuiveringsinstallaties, slibbehandeling
Wegen
Zware voertuigen

Met dank aan Erik van Dijk Inkoper Koning Willem I College.