Open menu

Circulair inkopen

De voordelen zijn
- lagere kosten, 
- beter leveranciersmanagement,
- minder afvalmanagement,
- minder prijsschommelingen en
- een beter imago doordat het bijdraagt aan het beperken van grondstoffenschaarste en aan een toekomstbestendige economie 

r 2

circulaire aankopers

1. Benut het beschikbrare (behoud, hergebruik, secundair
2. Gebruik hernieuwbaar  (biobased, duurzame energie, grijs of hemelwater)
3. Minimaliseer de milieuimpact 
4. Creeer voorwaarden voor een lange cyclus (vasthouden water, lange levensduur)
5. Creeer voorwaarden voor toekomstige cycli (Herbruikbaar, recyclebaar, demontabel, industriele bouw)

criteria

Stel je de vragen

1 heb ik het echt nodig? Moet het nieuw of kan ik iets bestaands hergebruiken?
2 Is het product van een hernieuwbare bron/materiaal gemaakt?
3 moet ik per se …. hebben, of kan ik om de meest circulaire/duurzame variant vragen met de kwaliteit functioneel omschreven?
4 hoe zorg ik dat het product zo lang mogelijk mee gaat, en wie is daarvoor verantwoordelijk?
5 wat gebeurt er met het product als ik het niet meer nodig heb, en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Circulair kantoormeubilair 

Inzetten op hergebruik van meubilair

1. Uit de eigen opslag
De eigen opslag (eerste perceel) is daarmee het belangrijkste en ook gelijk het meest innovatieve deel van de opdracht. Je voorkomt hiermee inkoop in zijn geheel. Niet inkopen is nog altijd duurzamer dan verantwoord inkopen.
Je kan laten opknappen door Verhuizer Convoi samen met Alvero Kantoormeubelverhuur.

2. Tweedehands
Tweedehands meubilair (tweede perceel) b.v. van Workbrands, Ahrend en Gispen. 

3. Tóch nieuw - maar wel circulair - meubilair
Bij Eromesmarko, aanbieder van circulair meubilair. Het gaat om nieuwe meubels, maar demontabel, uitwisselbaar en van materialen met een lage milieu-impact.

4. Interne webshop
Convoi en Alvero registreren meubelstukken en plaatsen deze met foto en relevante eigenschappen op een interne webshop.
Inkopers kunnen hierin gratis meubilair bestellen.

Het resultaat tot nu toe? 80% minder nieuw meubilair!
Qua totale kosten moeten de balans nog worden opgemaakt maar je zou dit moeten doen vanuit een duurzame drijfveer, niet vanuit een financiële.

De Rapid Circular Contracting (RCC) methode

Je kan ook gaan werken met de Rapid Circular Contracting (RCC) waarin je innovatiegericht inkopen vanuit circulaire ambities stimuleert.

Rapid Impact Contracting

Met Rapid Impact Contracting’ (RIC) zijn de zeventien mondiale SDG werelddoelen geïntegreerd. Daarin daag je marktpartijen uit om samen met hun (keten)partners op een zo transparant mogelijke wijze de meest ideale oplossing aan te bieden.De doelen moeten voor 2030 onder andere honger en ongelijkheid tegengaan en biodiversiteit en duurzame stedelijke ontwikkeling stimuleren. Je kan van tevoren een aantal specifieke SDG’s opgenemen in de uitvraag. De marktpartijen moeten aangeven hoe zij impact willen maken op b.v. gezondheid en welzijn (SDG 3), innovatie en duurzame infrastructuur (SDG 9) en het herstel van ecosystemen en het behoud van biodiversiteit (SDG 15).

Je kan bedrijven ook de ruimte geven er een aan toe te voegen. Vakmensen moeten de ruimte krijgen om in te zetten op waar zij goed in zijn. Dat zou bij elk proces, of je nu koffie, een snelweg of bedrijfskleding aanbesteed, hetzelfde moeten zijn. Een koffiebedrijf koos voor SDG 8 (fatsoenlijke banen en economische groei). Zij leggen verbindingen in de keten door onder andere in te zetten op duurzame teeltprogramma’s. Het bedrijf ondersteunt een fonds waarmee kleine leningen verstrekt worden aan boeren om bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties aan te schaffen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het land en de oogst.

De nieuwe vorm van aanbesteden biedt een aantal voordelen ten opzichte van traditionele aanbestedingsmethoden. Anders dan bij een traditionele uitvraag, bevat de SDG-methode minder ‘harde’ kritieke prestatie indicatoren (KPI’s). Bij deze methodiek spannen partijen zich gezamenlijk in, terwijl bij de traditionele manier vooral de nadruk ligt op het nakomen van de vooraf gemaakte afspraken. Is het niet naar wens, dan word je daar op afgerekend.

De traditionele aanbestedingsmethodes bieden bovendien weinig ruimte voor innovatie.

Ook stond van te voren niet vast dat het om koffie en thee moest gaan. “We wilden de ruimte hebben om ook partijen uitnodigen om andere oplossingen aan te dragen. Misschien hadden ze wel druivensap bedacht”, vertelt Wuestman. “We noemen het juist warme en koude dranken, omdat we nu en over drie jaar de ruimte willen hebben om af te wijken van dit soort vanzelfsprekendheden. Bijvoorbeeld voor het geval er ineens een hele nieuwe, gezonde drank haar intrede doet, die niets met koffie of thee te maken heeft. Dan willen we dat wel kunnen toepassen zonder dat in de aanbestedingswet als een wezenlijke wijziging aan te pakken.”

Ambities en concrete prestaties

De provincie Overijssel en JDE Professional zijn bij alle drie de SDG’s één of meerdere doelstellingen overeengekomen. Deze zijn vertaald in ambities en concrete prestaties, die de partijen met elkaar hebben vastgesteld. De doelstellingen zijn onderdeel van de Service & Experience Level Agreements (SELA’s), waarbinnen zowel de hard vastgelegde resultaten als gezamenlijke inspanningsverplichtingen staan. Gedurende de contractperiode is er aldoor ruimte en aandacht voor verbetering. Vanuit die planmatige aanpak wordt de voortgang en impact tijdens het proces gemeten.