E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


 

Eisen voor duurzaam ondernemen

Nu de belangstelling voor duurzaamheid binnen alle sectoren van de maatschappij doordringt is het van belang dat eisen gesteld aan duurzaam ondernemen inzichtelijk, betrouwbaar en controleerbaar zijn.

SMK ontwikkelt, beheert en toetst duurzaamheidscriteria. De criteria komen tot stand met medewerking en inbreng van consumenten- en producentenorganisaties, detailhandel, overheid en milieudeskundigen. Deze wijze van werken verzekert een breed maatschappelijk draagvlak. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of de producten, processen en diensten aan de criteria voldoen.

Het aantal producten en diensten waarvoor SMK criteria opstelt groeit gestaag. Dat zegt veel over het enthousiasme van organisaties om duurzaam te ondernemen. De criteria gaan namelijk verder dan de wettelijke eisen waaraan producten moeten voldoen. Een organisatie gaat er dus vrijwillig mee aan de slag. Maar het zegt ook iets over SMK. Namelijk dat er vertrouwen is in de werkwijze en het aanbod van criteria. Zo fungeert SMK als kompas voor duurzaam ondernemen.

Op dit moment ontwikkelt en/of beheert SMK criteria voor zes programma's:

Milieukeur agro/food

Aardappelen, aardbeien, groenten, fruit, uien, bier, varkensvlees, potplanten. Het gaat hierbij om zowel plantaardige en dierlijke producten als be- en verwerkte voedingsmiddelen. De criteria hebben betrekking op een beperkt gebruik en emissie-arme toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, en een verantwoorde omgang met energie, water, afvalstoffen en verpakking. Daarnaast is er aandacht voor dierenwelzijn, natuurbeheer en voedselveiligheid. Met een Milieukeur-certificaat wordt voldaan aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en VAMIL.

Milieukeur non-food
Brandblussers, campings, hotels, verf, linoleum, keukens, groene energie. Het gaat bij Milieukeur non/food om gebruiksartikelen, diensten en bedrijfsprocessen. De criteria betreffen de hele levenscyclus:van grondstoffen, energiegebruik tot schadelijke stoffen en afval. Met een Milieukeur-certificaat wordt voldaan aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en VAMIL.

Groen label kas

Besparing van energie, nutriten, water en gewasbestrijdingsmiddelen, vermindering van lichthinder, terugdringen van broeikasgassen (CO, NOX en methaan) en verminderde bodem- en waterverontreiniging zijn thema's die bij een Groen Label Kas (GLK) aan de orde komen. Met een GLK-certificaat wordt voldaan aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en VAMIL en de Regeling Groenprojecten.

Maatlat duurzame veehouderijBevorderen van welzijn van kippen (legpluimvee- en vleeskuikensector), varkens en melkvee en reduceren van de ammoniakuitstoot zijn thema's binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Met een MDV-certificaat wordt voldaan aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en VAMIL.

Europees Ecolabel
(Vaat)wasmiddelen, hotels, toiletpapier, textiel, verf, kantoorpapier. Het Europees Ecolabel stelt de criteria voor gebruiksartikelen en diensten voor alle Europese lidstaten op. Net als bij Milieukeur non-food hebben de criteria betrekking op de hele levenscyclus van een product of dienst. Van grondstoffen, energiegebruik tot schadelijke stoffen en afval.Met een Europees Ecolabel certificaat wordt voldaan aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en VAMIL.

Barometer Duurzaam Terreinbeheer
Eisen aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen, meststoffen; het omgaan met zwerfafval en hondenpoep; het bevorderen van terreinbeheer gericht op natuurwaarden en de inkoop van duurzame materialen en materieel zijn onderwerpen binnen dit certificatiesysteem voor het beheer van groene en verharde terreinen.
Deze Barometer maakt het mogelijk om terreinbeheer op drie niveaus te laten certificeren.