E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


 
SDG 1 | Geen armoede| 
sdg1

Geen armoede

Overal armoede in al zijn vormen beëindigen

Extreme armoede is sinds 1990 met meer dan de helft teruggedrongen. Hoewel dit een opmerkelijke prestatie is, leeft één op de vijf mensen in ontwikkelingslanden nog steeds op minder dan $ 1,90 per dag, en er zijn er miljoenen meer die niet veel meer verdienen dan dit dagelijkse bedrag, plus veel mensen lopen het risico terug te wijken in armoede.

Armoede is meer dan het gebrek aan inkomsten en middelen om te zorgen voor een duurzaam levensonderhoud. De manifestaties omvatten honger en ondervoeding, beperkte toegang tot onderwijs en andere basisvoorzieningen, sociale discriminatie en uitsluiting, evenals het gebrek aan deelname aan de besluitvorming. Economische groei moet inclusief zijn om duurzame banen te bieden en gelijkheid te bevorderen


Het percentage mensen dat in extreme armoede leeft, moet in 2015 ten minste voor de helft zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Extreme armoede betekent dat iemand minder dan $1,25 per dag te besteden heeft. In 1990 leefden 1,8 miljard mensen in extreme armoede, oftewel 41,7 procent van de wereldbevolking. 

Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft is gedaald van 1,8 miljard in 1990 naar 1,4 miljard in 2005. In procenten van de bevolking in ontwikkelingslanden is dat een daling van 46 procent naar 27 procent. Als dit tempo zich voortzet, zal een halvering van dit percentage in 2015 en dus deze doelstelling ruimschoots worden gehaald. Volgens recente prognoses van de Wereldbank zal het percentage in 2015 onder de 15 procent uitkomen, dat zijn ongeveer 900 miljoen mensen.

De vooruitgang is echter ongelijk verdeeld over de wereld. In grote delen van Azië  is de armoede in een hoog tempo afgenomen. Dit is vooral toe te schrijven aan de sterke economische groei in China. Naar schatting zal in dit land het percentage armen in 2015 onder de 5 procent uitkomen. Ook India heeft flink bijgedragen aan de afname van de wereldwijde armoede. In 1990 lag het percentage armen in India nog op 51 procent. Als de huidige tendens zich voortzet, komt dat percentage in 2015 op 22 procent uit.

Maar in Afrika ten zuiden van de Sahara nam het gedeelte van de bevolking dat onder de internationale armoedegrens leeft slechts licht af van 58 procent in 1990 tot 51 procent in 2005. Door de sterke bevolkingsgroei is het aantal armen tussen 1990 en 2005 met 100 miljoen toegenomen. De Wereldbank verwacht desondanks dat het percentage allerarmsten in Sub-Sahara Afrika tegen 2015 onder de 36 procent zal uitkomen.

De groei van de laatste jaren in veel landen is teruggevallen door de wereldwijde economische crisis. Maar ondanks deze terugval lijkt het er op dat de groei in ontwikkelingslanden sterk genoeg is gebleven om het behalen van de doelstelling niet in gevaar te brengen.

• 767 miljoen mensen leven onder de internationale armoedegrens van $ 1,90 per dag (maar die is $ 4 in de V.S. omdat het daar kouder is).
• Bijna 10 procent van de werknemers in de wereld woont met hun gezin op minder dan $ 1,90 per persoon per dag
• De overgrote meerderheid van de mensen die onder de armoedegrens leven, behoort tot twee regio's: Zuid-Azië en Afrika bezuiden de Sahara
• Hoge armoedecijfers worden vaak gevonden in kleine, fragiele en door conflicten getroffen landen
• Een op de vier kinderen jonger dan vijf in de wereld heeft onvoldoende lengte voor zijn of haar leeftijd
• In 2014 moesten 42.000 mensen elke dag hun huizen verlaten om bescherming te zoeken vanwege conflicten

5.3 miljoen Amerikanen leven onder de armoedegrens van $ 4 per dag (meer dan Sierra Leone of Nepal). Je hebt er bijna geen soicaal vangnet. Veel mensen zijn verslaafd gemaakt aan pijnstllers.
6,9 miljoen Europeanen leven met minder dan $ 4 met name in Zuid Europa.
Rijk worden ten koste van mensen onder aan de ladder is slecht. Dat gebeurt in de V.S. meer dan in Europa. Van elke euro die sinds 1980 extra is verdiend kwam bijna 30 ct terecht bij de meest verdienenen. De rijkste 1 % verdiende 30 x meer dan dat ze zouden verdienen als die extra euro gelijk was verdeeld. Veel overheden hebben schuld terwijl het vermogen in private handen spectaculair stijgt. Amerikaanse multinationals hebben 65 % van de winst staan in het buitenlandd en betalen er geen belasting over. Zo verarmt de overheid. Je zou belasting moeten heffen over de winst op de verkoopcijfers in een land.

Leerdoelen

Cognitieve
leerdoelen

1. Begrijp de concepten van extreme en relatieve armoede en is in staat om kritisch reflecteren op hun onderliggende culturele en normatieve veronderstellingen en praktijken.
2. Ben op de hoogte van de lokale, nationale en wereldwijde verspreiding van extreme armoede en extreme rijkdom.
3. Ben op de hoogte van oorzaken en gevolgen van armoede, zoals ongelijke verdeling van middelen en macht, kolonisatie, conflicten, rampen veroorzaakt door natuurlijke gevaren en andere door klimaatverandering teweeggebrachte effecten, milieudegradatie en technologische rampen en het ontbreken van stelsels en maatregelen voor sociale bescherming.
4. Begrijp hoe extremen van armoede en extremen van rijkdom fundamenteel van invloed zijn mensenrechten en behoeften.
5. Ben op de hoogte van strategieën en maatregelen voor armoedebestrijding en is daartoe in staat onderscheid maken tussen op tekort en op sterkte gebaseerde benaderingen van adressering armoede.

Sociaal-emotionele leerdoelen

1. Ben in staat om met anderen samen te werken om individuen en gemeenschappen te empoweren invloed hebben op de verandering in de verdeling van macht en middelen in de gemeenschap en daarbuiten.
2. Ben in staat om bewustzijn te creëren over extremen van armoede en rijkdom en
moedig dialoog over oplossingen aan.
3. Kan gevoeligheid tonen voor de problemen van armoede en empathie en
solidariteit met arme mensen en mensen in kwetsbare situaties.
4. Kan zijn persoonlijke ervaringen en vooroordelen met betrekking tot identificeren
armoede.
5. Kritisch reflecteren over zijn eigen rol in het onderhouden van globale structuren
van ongelijkheid.

Gedragsmatige leerdoelen

1. Kan activiteiten die bijdragen leveren plannen, implementeren, evalueren en repliceren
tot armoedebestrijding.
2. Kan publiekelijk de ontwikkeling en integratie eisen en ondersteunen van beleid dat sociale en economische rechtvaardigheid bevordert, strategieën voor risicovermindering en acties om armoede uit te roeien.
3. Ben in staat om de besluitvorming te evalueren, eraan deel te nemen en deze te beïnvloeden naar beheersstrategieën van lokale, nationale en internationale ondernemingen betreffende het genereren en uitroeien van armoede.
4. Ben in staat om armoedebestrijding, sociale rechtvaardigheid en anticorruptie te integreren overwegingen bij hun consumptieactiviteiten.
5. Kan oplossingen voorstellen om systemische problemen aan te pakken armoede. 

Mogelijke onderwerpen:

Definities van armoede
Wereldwijde, nationale en lokale verdeling van extreme armoede en extreme rijkdom en hun redenen
Het belang van beschermingssystemen en maatregelen voor sociale bescherming
Het belang van gelijke rechten op economische hulpbronnen, evenals toegang tot basisdiensten, eigendom en controle over land en andere vormen van eigendom, overerving, natuurlijke hulpbronnen, passende nieuwe technologie en financiële diensten, waaronder microfinanciering.
De onderlinge relatie van armoede, natuurlijke gevaren, klimaatverandering en andere economische, sociale en ecologische schokken en stress
Arbeidsomstandigheden gerelateerd aan armoede zoals sweatshops, kinderarbeid en moderne slavernij Veerkracht van de armen en mensen in kwetsbare situaties
Gevolgen van armoede zoals ondervoeding, kinder- en moedersterfte, criminaliteit en geweld.
 Ontwikkelingssamenwerking
Beleidskaders op lokaal, nationaal en internationaal niveau, gebaseerd op pro-armen en gendergevoelig ontwikkelingsstrategieën

Wat kan je mogelijk doen?

Partnerships ontwikkelen tussen scholen en universiteiten in verschillende regio's van de wereld (Zuid en Noord;Zuid en Zuid)
Plan en voer een bewustmakingscampagne over armoede lokaal en wereldwijd
Plan en run een studentenbedrijf dat fairtradeproducten verkoopt
Plannen en implementeren van lokale serviceleer- en / of engagementmogelijkheden voor het versterken van de positie van arme mensen, het verminderen van hun kwetsbaarheid voor verschillende gevaren en het vergroten van hun veerkracht - in samenwerking met NGO's, de privésector en / of gemeenschapsgroepen, enz.
Voer een casestudy uit over armoede en rijkdom in geselecteerde landen (via desktoponderzoek) of op lokaal niveau niveau (door excursies, interviews doen, etc.)
Stage aanbieden binnen organisaties die armoede aanpakken.
Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project rond: "Wordt armoede groter of kleiner?"

Iedereen fatsoenlijk werk


Minder armoede kan alleen worden bereikt als meer mensen aan een fatsoenlijke baan worden geholpen. Fatsoenlijk werk is productief werk dat wordt uitgevoerd uit vrije wil onder gelijke, veilige en waardige omstandigheden. Juist in arme landen hebben mensen vaak slecht betaald, tijdelijk of onveilig werk. Dit probleem doet zich vooral voor onder vrouwen en jongeren.

De werkgelegenheid heeft flink geleden onder de wereldwijde crisis. Volgens de VN waren er in 2009 ongeveer 40 miljoen 'working poor' (werknemers die minder dan 1,25 dollar per dag verdienen) meer dan vr de crisis. Daarmee heeft het economisch herstel nog niet geleid tot meer werkgelegenheid.En het percentage werknemers in ontwikkelingslanden dat aangewezen is op tijdelijke of onveilige banen is de laatste jaren niet of nauwelijks afgenomen. Nog steeds gaat het om zon 60 procent, waarbij vrouwen zijn oververtegenwoordigd

Verlaging armoede
Millenniumdoelen


Millenniumdoelen atlas
 
Prachtige site over de millenniumdoelen en met een atlas over de stand van zake in alle landen van de wereld.

 

 

%MCEPASTEBIN%