Open menu

 


SDG 16 |
Vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen |

SDG16

Op school

De school is een minidemocratie waarin iedereen mag participeren. Dit doet de school door een transparant deugdelijk bestuur en een zorg-, participatie-, en pedagogisch tuchtbeleid/visie te hanteren. De leerlingen verdiepen zich in democratische basisprincipes en respect voor andere meningen. Daarbij onderneemt de school acties om de participatie in en transparantie van de school te bevorderen. ©SDGsatschool.be

Wat wordt bedoeld?

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende,
verantwoordelijke en open instellingen.
Fundamentele vrijheden zoals vrijheid van meningsuiting moeten beter beschermd worden. Informatie moet transparanter worden en rechtssystemen moeten worden versterkt en verbeterd op nationaal en internationaal niveaus

Doel

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

Binnen de millenniumdoelen was er nauwelijks aandacht voor, maar nu is vrijwel iedereen het erover eens dat zonder er vrede, veiligheid en rechtvaardigheid bijna geen ontwikkeling mogelijk is. Corruptie, diefstal en belastingontwijking kost ontwikkelingslanden 1,26 miljard dollar per jaar. Geld dat goed gebruikt kan worden voor armoedebestrijding of om kinderen naar school te laten gaan. En de helft van basisschoolleerlingen in conflictgebieden verlaat school zonder diploma. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom. Ze versterken elkaar.

50 % van de mensen wereldwijd heeft geen politieke stem.

Geweld en corruptie
Het geweld in de wereld moet in 2030 flink zijn verminderd. En er moet een einde komen aan het geweld tegen kinderen. Kinderen hebben nog elke dag te maken met uitbuiting, misbruik en mensenhandel. Corruptie moet omlaag, evenals de illegale wapenhandel.

Recht
Daarnaast moeten rechtssystemen worden versterkt en verbeterd, op nationaal en internationaal niveau. Informatie moet transparanter worden en fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting moeten beter beschermd worden.

Stimuleer rechtvaardige, vreedzame en inclusieve samenlevingen

Richt je op het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, het verschaffen van toegang tot gerechtigheid voor iedereen en het bouwen van effectieve, verantwoordelijke instellingen op alle niveaus.

Corruptie

• Onder de instellingen die het zwaarst door corruptie worden getroffen, behoren justitie en politie
• Corruptie, omkoping, diefstal en belastingontduiking kosten ongeveer 1,26 biljoen US $ voor ontwikkelingslanden per jaar; dit bedrag kan worden gebruikt om diegenen die van minder dan $ 1,25 per dag boven de $ 1,25 leven, gedurende ten minste zes jaar op te heffen
• Het aantal kinderen dat de basisschool verlaat in door conflicten getroffen landen bereikte in 2011 50 procent, wat goed is voor 28,5 miljoen kinderen, wat de impact van onstabiele samenlevingen op een van de belangrijkste doelen van de agenda voor na 2015 weergeeft: onderwijs.
• De rechtsstaat en ontwikkeling hebben een significante onderlinge relatie en versterken elkaar, waardoor ze essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling op nationaal en internationaal niveau

Cognitieve leerdoelen

1. Begrijp begrippen als rechtvaardigheid, inclusie en vrede en hun relatie met de wet.
2. Begrijp je lokale en nationale wetgevings- en bestuurssystemen, hoe zij deze vertegenwoordigen en dat zij door corruptie kunnen worden misbruikt.
3. Kan je rechtssysteem vergelijken met die van andere landen.
4. Begrijp het belang van individuen en groepen bij het ondersteunen van rechtvaardigheid, inclusie en vrede en het ondersteunen van sterke instellingen in hun land en wereldwijd.
5. Begrijp het belang van het internationale mensenrechtenkader.

Onderwerpen

Aantal moorden
Aantal doden door conflicten
Voorkomen van geweld
Veiligheid
Geweld tegen kinderen
Uitwisseling onder mensen
Seksueel geweld
Misdaadslachtoffers
Veroordeelde gedetineerden
Illegale financiële stomen
Wapenbezit
Omkoping publiek
Omkoping bij bedrijven
Uitgaven van de overheid
Tevredenheid over publieke diensten
Inclusieve besluitvorming
Inclusieve internationale deelneming
Geboorteregistratie
Doden onder journalisten
Instituten voor mensenrechten
Discriminatie

Sociaal-emotionele leerdoelen

1. Kan contact maken met anderen die hen kunnen helpen bij het faciliteren van vrede, gerechtigheid, inclusie en sterke instellingen in hun land.
2. Kan debatteren over lokale en mondiale kwesties als vrede, rechtvaardigheid, inclusie en sterke instellingen.
3. Is in staat empathie en solidariteit te tonen voor mensen die lijden aan onrecht in hun eigen land en in andere landen.
4. Kan nadenken over zijn rol in kwesties als vrede, gerechtigheid, inclusie en sterke instellingen.
5. Kan nadenken over zijn eigen persoon die tot verschillende groepen behoort (geslacht, sociaal, economisch, politiek, etnisch, nationaal, bekwaamheid, seksuele geaardheid enz.) Hun toegang tot rechtvaardigheid en hun gedeelde gevoel voor menselijkheid.

Gedragsleerdoelen

1. Ben in staat om kwesties van vrede, gerechtigheid, inclusie en sterke instellingen in hun regio, nationaal en wereldwijd kritisch te beoordelen.
2. Kan publiekelijk de ontwikkeling van beleidsmaatregelen ter bevordering van vrede, gerechtigheid, inclusie en sterke instellingen eisen en ondersteunen.
3. Kan samenwerken met groepen die momenteel onrecht en / of conflicten ervaren.
4. Kan een agent van verandering worden in de lokale besluitvorming en zich uitspreken tegen onrecht.
5. Kan bijdragen aan conflictoplossing op lokaal en nationaal niveau

Onderwerpen 

Definities van rechtvaardigheid: vergeldend en rehabilitatief
Misdaad en straf, het vergelijken van wetten en straffen over de hele wereld
Klimaatrechtvaardigheid
Trade Justice
Kinderarbeid en uitbuiting van kinderen
Wereldwijde verdragen en overeenkomsten met betrekking tot oorlog, vrede en vluchtelingen
Corruptie en hoe het te meten
De illegale wapenhandel
Drugsmisbruik en zijn handel
Het internationale strafhof en zijn rol

Wat kan je mogelijk doen?

Voer een rollenspel uit over verschillende mensen van over de hele wereld die het slachtoffer zijn van onrecht
Heb interreligieuze dialogen in scholen en universiteitscampussen over rechtvaardigheid en gelijkheid
Organiseer een excursie naar een plaatselijke rechtbank of een politiebureau
Ontwerp een poster "Wat is eerlijk / rechtvaardig" op school
Debat kwesties van rechtvaardigheid van historische en culturele context, b. de verdwenen in Argentinië, Apartheid in Zuid-Afrika, enz. en hoe deze rechtvaardigheidskwesties zich hebben ontwikkeld
Vier de Internationale Dag van de Vrede (21 september)
Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Hoe zou een vreedzame wereld eruit zien?"

Subdoelen

16.1 Alle vormen van geweld en de daaraan gekoppelde sterftecijfers wereldwijd aanzienlijk terugschroeven.

16.2 Een einde maken aan (misstanden) het misbruik, de exploitatie, de handel en van alle vormen van geweld tegen en het martelen van kinderen.

16.3 De rechtsregels bevorderen op nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen.

16.4 Tegen 2030 ongewettigde financiële en wapenstromen aanzienlijk indijken, het herstel en de teruggave van gestolen goederen versterken en alle vormen van georganiseerde misdaad bestrijden.

16.5 Op duurzame wijze af zien te komen van corruptie en omkoperij in al hun vormen.

16.6 Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus.

16.7 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen.

16.8 Verruimen en versterken van de participatie van de ontwikkelingslanden in de instellingen van mondiaal bestuur.

16.9 Tegen 2030 een wettelijke identiteit voorzien voor iedereen, met inbegrip van geboorteregistratie.

16.10 Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten garanderen.

16.a Versterken van de relevante nationale instellingen, ook via internationale samenwerking, voor het opbouwen van capaciteit op alle niveaus, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden, om geweld te voorkomen en terrorisme en misdaad te bestrijden.

16.b Bevorderen en afdwingen van niet-discriminerende wetten en beleidslijnen voor duurzame ontwikkeling.

In Nederland en in 2019 De cijfers van 2021 staan hier

SDG 16 streeft naar het bevorderen van een vreedzame en veilige samenleving. Het ervaren van onveiligheid – met daarmee samengaand kwetsbaarheid en onzekerheid – kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven. (On)veiligheid heeft daarom, zowel objectief als subjectief, effect op de brede welvaart hier en nu. Het leger, de politie en justitie hebben de taak om de veiligheid te vergroten en te handhaven, preventief én via het rechtssysteem. Het vertrouwen van burgers in deze instanties kan het gevoel van veiligheid vergroten.

Middelen en mogelijkheden hebben in deze context betrekking op de middelen die worden ingezet om een eerlijke rechtsgang en de nationale veiligheid te garanderen. De overheidsuitgaven aan openbare orde en veiligheid en de uitgaven aan landsverdediging blijven trendmatig gelijk. Internationaal scoort Nederland op dit vlak gemiddeld. Het aantal politiebeambten neemt echter af. In 2011 waren er nog 302 politiebeambten per honderdduizend inwoners; dit daalde naar 292 in 2018.

Gebruik betreft voor deze SDG het aantal mensen dat met justitie in aanraking komt of die een beroep doen op justitie. Het aantal gedetineerden neemt trendmatig af, van 84 gedetineerden per honderdduizend inwoners in 2011 naar 62 in 2016. Het aandeel minderjarige verdachten in het totaal aantal van individuele verdachten neemt ook af. Internationaal gezien is het aandeel hoog.

Uitkomsten gaan over het aantal misdrijven dat wordt gepleegd en het aantal slachtoffers van die misdrijven. Het aantal sterfgevallen door moord en doodslag verbetert of verslechtert trendmatig niet. Binnen de EU is het aantal ook relatief laag: in 2016 werden er binnen de EU alleen in Slovenië minder moorden gepleegd dan in Nederland. Zowel het aantal geregistreerde misdrijven als het aantal mensen dat aangeeft slachtoffer te zijn van misdaad neemt trendmatig af. Het aantal geregistreerde misdrijven is in Nederland relatief hoog, terwijl het aandeel van de bevolking dat zelf aangeeft (via enquêtes) slachtoffer te zijn geweest van een misdrijf internationaal gezien gemiddeld is. Een deel van de criminaliteit blijft buiten beeld van registraties. Zo wordt niet altijd aangifte gedaan, maar kan het ook per land enigszins verschillen welke delicten worden geregistreerd. Het aantal mensen dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van cybercrime neemt af. Voor slachtoffers van mensenhandel geldt op basis van de schatting van de Nationaal Rapporteur dat het aantal slachtoffers trendmatig daalt. Internationaal kan alleen een vergelijking worden gemaakt met het aantal geregistreerde slachtoffers van mensenhandel. Dit zijn er in Nederland relatief veel in vergelijking met andere Europese landen. In Nederland wordt geschat dat het aantal werkelijke slachtoffers vier of vijf maal zo hoog is als het aantal geregistreerde slachtoffers. In andere landen is deze verhouding wellicht anders. Het aantal jonge mannen en vrouwen dat te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag was in 2017 de helft lager dan in 2012.

Beleving heeft betrekking op het vertrouwen in justitie en politie en het gevoel van veiligheid. Het aantal mensen in Nederland dat vertrouwen heeft in het rechtssysteem, waaronder de politie en de rechtbanken, blijft stabiel. Alleen in Zweden, Finland en Denemarken is het vertrouwen in het rechtssysteem groter. Ook het aantal mensen dat zich vaak onveilig in de buurt voelt, en het aandeel 15- tot 18-jarigen dat de kans op mishandeling groot acht, verandert trendmatig niet.

SDG 16 heeft ook betrekking op instituties.

Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen zijn essentieel voor het ontwikkelen, maar ook voor het behouden van brede welvaart. De kwaliteit van deze instituten bepaalt mede de samenhang en effectiviteit van beleid. Voor het hebben van een open en democratische samenleving is het ook belangrijk dat de instituten verantwoording afleggen. Het vertrouwen van burgers in de overheid bevordert tenslotte de actieve participatie van burgers in de samenleving.

Middelen en mogelijkheden gaan hier over de middelen die de overheid heeft om haar taken uit te voeren en burgers van diensten te voorzien. De overheidsuitgaven aan algemeen overheidsbestuur daalden trendmatig naar 4,3 procent van het bbp in 2017.

Gebruik betreft in deze context het gebruik door burgers van overheidsdiensten en diensten van maatschappelijke organisaties. Actieve participatie van burgers in de samenleving is essentieel voor het functioneren van een democratie. Een indicator om participatie te meten is de dekkingsgraad van de collectieve arbeidsovereenkomsten. De hoogte van de dekkingsgraad is gelinkt aan het aantal leden van vakbonden, maar ook aan de rechtsgeldigheid van overeenkomsten voor andere bedrijven en werknemers in een sector. Het aandeel van de werknemers dat valt onder collectieve arbeidsovereenkomsten nam trendmatig af tot 78,6 procent in 2016. Een meer directe indicator voor actieve participatie is het aantal mensen dat gaat stemmen tijdens de parlementsverkiezingen. Ten opzichte van de andere Europese landen is de opkomst in Nederland hoog. In 2017 ging 82 procent van de stemgerechtigden naar de stembus, terwijl in 2012 dat nog geen 75 procent was.

Uitkomsten betreffen de kwaliteit van publieke dienstverlening, de openheid en efficiëntie van de overheid en inspraak van burgers. Belangrijk is dat een overheid goed functioneert. Zowel de kwaliteit van de regelgeving als de effectiviteit van het overheidsbestuur namen trendmatig toe. Europees scoort Nederland zeer hoog voor deze indicatoren. De Nederlandse publieke sector wordt ten opzichte van andere EU-landen in hoge mate als vrij van corruptie beschouwd. De laatste jaren zien Nederlanders de publieke sector wel als corrupter dan voorheen. Als benadering voor de efficiëntie van de overheid is gekeken naar het aantal dagen dat minimaal nodig is om een bedrijf te starten. Deze periode nam trendmatig af. In Nederland kost het nu nog geen vier dagen om een bedrijf op te richten. In geen enkel ander Europees land kan dit sneller.

Beleving betreft hier de vraag of burgers vertrouwen hebben in de overheid. Het vertrouwen in instituties in Nederland is hoog vergeleken met andere Europese landen, en neemt trendmatig toe. Bijna 63 procent van de mensen gaf aan vertrouwen te hebben in de politie, het parlement en het rechtssysteem. In 2012 was dat nog 57,5 procent.

16 1 2019

16 2 2019

Vrijheid, politieke rechten en burgerrechten

- persvrijheid,
- eerlijke verkiezingen,
- meerdere politieke partijen,
- het functioneren van de overheid,
- het recht op vereniging en vergadering,
- vrijheid van meningsuiting en van geloofsovertuiging,
- de rechtstaat en de mate waarin de overheid zich aan de wet houdt,
- persoonlijke autonomie en individuele rechten. 

Het aantal vrije landen daalt en het aantal ondemocratische landen stijgt (helaas).

free
Groen is vrij, bruin is deels vrij en paars is niet vrij.

Internetfreedom

Internetvrijheid. Groen is vrij, bruin is deels vrij en paars is niet vrij en zwart is geen data beschikbaar.

Bron freedomhouse.org.

Universele verklaring van de rechten van de mens 

uit 1948 en ondertekend door veel landen zegt dat je recht hebt op
- vrijheid van meningsuiting en geloof
- individuele integriteit van lichaam (b.v. marteling) en geest
- vrijheid van vereniging (zoals vakbonden) en non discriminatie
- erkenning van persoon voor de wet
- eerlijke behandeling en rechtsgang
- politieke participatie zoals vrije verkiezingen