Open menu

 

SDG 3 | Goede gezondheid en welzijn |

sdg3

Op school

De school is een plaats waar welzijn, mentale en fysieke gezondheid van iedereen centraal staan. Dit doet de school door een welzijnsbeleid/visie en zorgsysteem op te zetten. De leerlingen verdiepen zich in gezondheid en welzijn. Daarbij onderneemt de school actie rond pestgedrag, beweging, stress en groen om van de school een stimulerende en gezonde leer- en leefomgeving te maken. ©SDGsatschool.be

Wat wordt bedoeld?

Gezondheid en welzijn voor iedereen. Ziekten en Aids voorkomen

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden Er moet een einde komen aan epidemieën zoals bijv. HIV/aids, tuberculose maar ook malaria en andere tropische ziekten.
Daarnaast moet er er goede preventie en behandeling komen tegen verslavende middelen. Iedereen heeft recht op goede betaalbare zorg ook voor de mentale gezondheid en welzijn

Verspreiding van aids stoppen

Sinds begin jaren '90 heeft aids miljoenen slachtoffers gemaakt, vooral in Afrika. Afgesproken is dat in 2015 de verspreiding van hiv/aids tot staan moet zijn gebracht. Ook moet iedereen met hiv/aids hiervoor de juiste medicijnen kunnen krijgen.

HIV

Minder malaria

Behalve de verspreiding van hiv/aids moet ook malaria en andere grote ziekten zoals tbc een halt worden toegeroepen in 2015. Malaria wordt veroorzaakt door muggenbeten. De ziekte kan onder meer worden tegengegaan door kinderen onder met insecticide bewerkte netten (klamboes) te laten slapen.
Er is nu een vaccin tegen malaria voor baby’s goedgekeurd (niet voor reizigers). Een doorbraak maar moet in vier keer worden toegediend en het werkt maar bij 45 %.

malaria

Kindersterfte

In 1990 stierven 12 miljoen kinderen en in 2012 nog maar 6,9 miljoen per jaar en in 2018 5,3 miljoen.
 
kindersterfte

kimdersterfte
 
Onderwerpen

Moedersterfte (bij de bevalling)
Medische hulp bij bevallingen
Kindersterfte
Sterfte bij vroeggeboorte
Nieuwe HIV-infecties
Tuberculose aantallen
Malaria aantallen
Hepatitis B
Verwaarloosde tropische ziekten
Zelfmoord aantallen
Alcoholgebruik
Verkeersslachtoffers
Gezinsplanning
Geboorten bij adolescenten
De dekking van de gezondheidszorg
Uitgaven aan de gezondheidszorg
Doden door luchtverontreiniging
Doden door water en sanitaire voorzieningen
Vaccinatie dekking

Cognitieve lerendoelen

1. Ken opvattingen over gezondheid, hygiëne en welzijn en kan kritisch zijn nadenken over hen, inclusief begrip van het belang van gender in gezondheid en
welzijn.
2. Ken feiten en cijfers over de meest ernstige overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten en de meest kwetsbare groepen en regio's met betrekking tot ziekte,
ziekte en voortijdige dood.
3. Begrijp de sociaal-politieke en economische dimensies van gezondheid en welzijn en weet over de effecten van reclame en over strategieën om te promoten
gezondheid.
4. Begrijp het belang van geestelijke gezondheid. Begrijpt het negatieve effecten van gedrag zoals xenofobie, discriminatie en pesten op mentaal gezondheid en emotioneel welzijn en hoe verslavingen aan alcohol, tabak of andere drugs schadelijk zijn voor de gezondheid en het welzijn.
5. Kent relevante preventiestrategieën om positief fysiek en mentaal te bevorderen gezondheid en welzijn, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid en informatie ook als vroegtijdige waarschuwing en risicovermindering.

Sociaal-emotionele leerdoelen

1. Ben in staat om in contact te komen met mensen die lijden aan ziekten en zich empathisch te voelen hun situatie en gevoelens.
2. Kan communiceren over gezondheidsproblemen, waaronder seksuele en seksuele problemen reproductieve gezondheid en welzijn, vooral om te pleiten voor preventie strategieën om gezondheid en welzijn te bevorderen.
3. Kan anderen aanmoedigen om te beslissen en handelen ten gunste van het bevorderen van de gezondheid en welzijn voor iedereen.
4. Ben in staat om een holistisch begrip te creëren van een leven van gezondheid en welzijn, en om gerelateerde waarden, overtuigingen en attitudes te verduidelijken.
5. Ben in staat om een persoonlijk engagement te ontwikkelen om gezondheid en gezondheid te bevorderen welzijn voor zichzelf, hun familie en anderen, inclusief het overwegen van vrijwilligerswerk of professioneel werk in gezondheidszorg en sociale zorg.

Gedragsonderwijs doelen

1. Kan gezondheidsbevorderend gedrag opnemen in zijn dagelijkse routine.
2. Ben in staat om strategieën te plannen, implementeren, evalueren en repliceren gezondheid, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid en welzijn voor zichzelf, hun gezinnen en anderen.
3. Heb het vermogen om waar te nemen wanneer anderen hulp nodig hebben en om hulp te zoeken zichzelf en anderen.
4. Ben in staat publiekelijk de ontwikkeling van beleid te eisen en te ondersteunen bevordering van gezondheid en welzijn.
5. Kan manieren voorstellen om mogelijke conflicten tussen het publiek aan te pakken belangstelling voor het aanbieden van medicijnen tegen betaalbare prijzen en particuliere belangen binnen de farmaceutische industrie

Voorgestelde onderwerpen

Gezondheidsproblemen van kwetsbare groepen en in de meest kwetsbare regio's, en inzicht in hoe genderongelijkheid gezondheid en welzijn kan beïnvloeden

Directe strategieën om gezondheid en welzijn te bevorderen, b.v.
vaccins, gezonde voeding, lichamelijke activiteit, geestelijke gezondheid, medische raadpleging, educatie, seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting, inclusief voorlichting over zwangerschapsvermijding en veiliger seks

Indirecte strategieën (volksgezondheid) om gezondheid en welzijn te bevorderen: b.
politieke programma's voor ziektekostenverzekeringen, betaalbare prijzen voor medicijnen, gezondheidsdiensten, waaronder seksuele en reproductieve gezondheidszorg, drugspreventie, overdracht van kennis en technologie, vermindering van vervuiling en verontreiniging, vroegtijdige waarschuwing en risicoreductie

Filosofische en ethische opvattingen over levenskwaliteit, welzijn en geluk
Seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting, inclusief gezinsplanning
Discriminerende houding ten opzichte van mensen met hiv, andere ziekten of psychische stoornissen
Verkeersongevallen
Overgewicht en obesitas, onvoldoende lichaamsbeweging en ongezond voedsel
Chemicaliën, vervuiling en verontreiniging van lucht, water en bodem

Wat kan je mogelijk doen? 

Een informatiestand in de stad opzetten, bijvoorbeeld
op "Wereld Aids Dag" (1 december)
Bekijk video's die gezondheidsbevorderend gedrag vertonen (bijvoorbeeld een condoom gebruiken voor veiligere seks, 'nee' zeggen tegen drugsaanbiedingen ...)
Neem deel aan ethisch, reflectief schrijven over essays en / of discussies over wat een leven van gezondheid en welzijn betekent
Neem deel aan het vertellen van verhalen door mensen met ernstige ziekten, drugsverslaving, enz.
Organiseer training over strategieën voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie (bijvoorbeeld deelnemen aan fysieke activiteiten, gezond eten bereiden, condoom aanbrengen, muskietennet installeren, bronnen van door water overgebrachte ziekten opsporen en beheren)
Projecten uitvoeren over epidemieën en endemische ziekten - succes versus uitdagingen (Malaria, Zika, Ebola, enz.)
Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: 'Is langer leven een goede zaak?'
 
Subdoelen

3.1. Tegen 2030 de globale moedersterfte terugdringen tot minder dan 70 per 100.000 levendgeborenen.

3.2 Tegen 2030 een einde maken aan vermijdbare overlijdens van pasgeborenen en kinderen onder de 5 jaar, waarbij alle landen er moeten naar streven om het sterftecijfer van baby’s minstens tot 12 per 1000 levendgeborenen te beperken alsook het sterftecijfer van kinderen jonger dan 5 jaar eveneens in te perken tot maximum 25 per 1000 levendgeborenen.

3.3 Tegen 2030 een einde maken aan epidemieën zoals aids, tuberculose, malaria en verwaarloosde tropische ziekten, alsook hepatitis, door water overgebrachte ziekten en andere overdraagbare ziekten bestrijden.

3.4 Tegen 2030 de vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-overdraagbare ziekten met een derde inperken via preventie en behandeling, en mentale gezondheid en welzijn bevorderen.

3.5 De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol.

3.6 Tegen 2020 het aantal doden en gewonden in het verkeer wereldwijd halveren.

3.7 Tegen 2030 universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorgdiensten garanderen, met inbegrip van diensten voor gezinsplanning, informatie en opvoeding, en voor de integratie van reproductieve gezondheid in nationale strategieën en programma’s

3.8 Zorgen voor een universele ziekteverzekering, met inbegrip van de bescherming tegen financiële risico’s, toegang tot kwaliteitsvolle essentiële gezondheidszorgdiensten en toegang tot de veilige, doeltreffende, kwaliteitsvolle en betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins voor iedereen

3.9 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem.

3.a Waar nodig de implementatie van de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie over tabakscontrole versterken.

3.b Het onderzoek en de ontwikkeling ondersteunen van vaccins en geneesmiddelen voor overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten voor de overdraagbare en de niet-overdraagbare ziekten die in hoofdzaak ontwikkelingslanden treffen, toegang verschaffen tot betaalbare essentiële geneesmiddelen en vaccins, volgens de richtlijnen van de Verklaring van Doha aangaande het TRIPS-akkoord en Volksgezondheid.

De Verklaring bevestigt het recht van ontwikkelingslanden om ten volle gebruik te maken van de bepalingen van de Overeenkomst aangaande de Handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom (TRAIPR) die ruimte laat voor de bescherming van de volksgezondheid; en, in het bijzonder, het verschaffen van toegang tot geneesmiddelen voor iedereen.

3.c De financiering van de gezondheidszorg aanzienlijk opvoeren, net als de aanwerving, de ontwikkeling, de opleiding en het lange tijd in dienst houden van gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten.

3.d De capaciteit van alle landen versterken, in het bijzonder die van de ontwikkelingslanden, met betrekking tot systemen voor vroegtijdige waarschuwing, risicovermindering en het beheer van nationale en globale gezondheidsrisico’s.

Wereldwijde gegevens over dit onderwerp staat op https://ourworldindata.org/health-meta#

In Nederland en in 2019 De cijfers van 2021 staan hier

SDG 3 streeft naar een goede gezondheid voor mensen van alle leeftijden. De VN wil voortijdige sterfte veroorzaakt door overdraagbare en niet-overdraagbare ziektes of mentale problemen voorkomen. Deze wereldwijde doelstellingen komen in Nederland onder andere terug in het Nationaal Preventieakkoord. Hierin worden roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik uitgelicht, leefstijlelementen die op dit moment de belangrijkste oorzaken van ziektelast en vroegtijdige sterfte zijn (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2018a). Het akkoord streeft er onder meer naar dat Nederland in 2040 een rookvrije generatie kent en het aandeel volwassenen met overgewicht is gedaald tot 38 procent of lager. Hoog op de agenda staat ook het voorkomen van ernstige infectieziekten. In de brief ‘Verder met vaccineren’ (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2018b) roept de staatsecretaris zorgprofessionals en andere betrokkenen op om zich in te zetten voor het vaccineren, om zo de samenleving zo goed mogelijk te beschermen tegen uitbraken van infectieziekten.

Middelen en mogelijkheden betreffen de middelen die worden ingezet om het zorgstelsel te onderhouden en te verbeteren. Nederland blijft aan de top van de Europese ranglijst wat betreft de uitgaven aan gezondheidszorg als percentage van het bbp en het aantal in de zorg gewerkte uren per inwoner. Trendmatig zijn hier geen veranderingen.

Gebruik betreft gedrag dat van invloed is op gezondheid en het gebruik dat mensen maken van de zorg. Twee belangrijke indicatoren voor een gezonde leefstijl zijn overgewicht en roken. Het aandeel van mensen met overgewicht stijgt al enkele jaren en bedroeg in 2018 ruim 50 procent. Het percentage rokers daalt: in 2018 rookte 21 procent. Europees gezien neemt Nederland een positie in de middenmoot in. Een indicator voor het gebruik van het zorgaanbod is de basisvaccinatiegraad voor mazelen. Deze vaccinatiegraad is trendmatig gedaald. In 2017 was ongeveer 93 procent van de kinderen gevaccineerd. Dit percentage is Europees gezien relatief laag hetgeen ook gezondheidsrisico’s oplevert, vooral voor jonge kinderen.

Uitkomsten hebben betrekking op de actuele fysieke en mentale gezondheid van de bevolking in samenhang met de kwaliteit van de zorg. De meest directe manier om de actuele gezondheid te beoordelen is de levensverwachting. De gezonde levensverwachting bij mannen neemt trendmatig toe, bij vrouwen blijft deze op hetzelfde niveau. De mentale gezondheid wordt in de meest extreme vorm gemeten door te kijken naar de ontwikkeling van het aantal zelfdodingen. Deze nemen trendmatig toe. De kwaliteit van de gezondheidszorg wordt onder andere gemeten door te kijken naar sterfte van pasgeborenen; het betreft 2,7 kinderen per 1 000 levendgeborenen (zie ook Broersen, 2018), een aantal dat trendmatig stabiel is. Nederland staat hiermee in de Europese middenmoot.

In Nederland waren er in 2009 1042 nieuwe diagnoses van HIV. In 2018 664.

Beleving beschrijft de tevredenheid van burgers met de eigen gezondheid en het Nederlandse zorgstelsel. Het aantal mensen dat de eigen gezondheid als heel goed ervaart neemt af. Overigens scoort Nederland Europees gezien hoog op deze indicator.

3 1 2019

3 2 2019

Landen geven steeds meer uit aan de gezondheidszorg.

kosten gezondheidszorg

Hier onder staat hoeveel geld landen uitgeven aan de gezondheidszorg als % van hun Brutto Nationaal Product.

gezondheidszorg

Levensverwachting

life expectancy v11 850x600 

Moedersterfte; dat moeder overlijdt op haar kraambed.

moedersterfte

Hoe zit het met kanker op de wereld

kanker

kankersoorten

Roken mannen

rokenmannen

Roken vrouwen

rokenvrouwen

Alkohol

alkohol
Zelfmoord

zelfmoord