Open menu


SDG 7 | Betaalbare en schone energie | 

SDG7

Op school

De school is een plaats waar duurzaam omgegaan wordt met energie. Dit doet de school door een duurzaam energiebeleid/visie te hanteren. De leerlingen verdiepen zich in (alternatieve) energieproductie en -verbruik. Daarbij onderneemt de school acties om energiebesparende initiatieven op te zetten. ©SDGsatschool.be

Wat wordt bedoeld?

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
We moeten duurzame energie halen uit natuurlijke bronnen zoals water, wind en zon.
We moeten werken aan een betere infrastructuur en technologische vooruitgang op dit gebied.

Zorgen voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Energie staat centraal in bijna elke grote uitdaging en kans waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd. Of het nu gaat om banen, veiligheid, klimaatverandering, voedselproductie of stijgende inkomens, toegang tot energie voor iedereen is essentieel.

Duurzame energie is een kans - het verandert levens, economieën en de planeet.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon leidt een initiatief voor duurzame energie voor iedereen om universele toegang tot moderne energiediensten te waarborgen, de efficiëntie te verbeteren en het gebruik van hernieuwbare bronnen te vergroten.

• Eén op de vijf mensen heeft nog steeds geen toegang tot moderne elektriciteit
• 3 miljard mensen vertrouwen op hout, steenkool, houtskool of dierlijke afvalstoffen voor koken en verwarmen
• Energie draagt het meest bij aan klimaatverandering, goed voor ongeveer 60 procent van de totale wereldwijde uitstoot van broeikasgassen
• Het verminderen van de koolstofintensiteit van energie is een hoofddoelstelling voor
langetermijnklimaatdoelen.

De snelheid waarmee bossen in Afrika op dit moment verdwijnen is werkelijk angstaanjagend en dat accelereert alleen maar vanwege de bevolkingsgroei. Urbanisatie versterkt het verlies aan bossen nog eens. Mensen in de stad sprokkelen namelijk meestal geen hout, maar kopen houtskool. Houtskool wordt in deze context meestal geproduceerd door hout onder de grond te verbranden en weer op te graven. Voor elke 8 tot 12 kilo hout die je met die productiemethode inzet, oogst je slechts 1 kilo houtskool. Dus dan gaat het hard."

Vooral in West-Afrika gaat het kappen van bossen in hoog tempo. Daar word je best wel bang van, want wat gaat er gebeuren als er in West-Afrika straks geen bomen meer staan ? Daar krijgt Europa ook last van. Dus daar moeten we snel iets aan doen.

Onderwerpen

Toegang tot elektriciteit
Toegang tot schone brandstoffen
Duurzame energie
Energie intensiteit
Investeringen in energiediensten

Cognitieve leerdoelen

1. Ben op de hoogte van verschillende energiebronnen - hernieuwbaar en niet-hernieuwbaar - en hun respectievelijke voor- en nadelen, waaronder milieueffecten, gezondheidskwesties, gebruik, veiligheid en energiezekerheid, en hun aandeel in de energiemix op lokaal, nationaal en mondiaal niveau.
2. Weet waar energie in de eerste plaats voor wordt gebruikt in verschillende delen van de wereld.
3. Begrijp het concept van energie-efficiëntie en voldoende energie en kent sociaal-technische strategieën en beleid om efficiëntie en toereikendheid te bereiken.
4. Begrijp hoe beleidsmaatregelen de ontwikkeling van energieproductie, levering, vraag en gebruik kunnen beïnvloeden.
5. Ben op de hoogte van de schadelijke gevolgen van niet-duurzame energieproductie, begrijpt hoe hernieuwbare energietechnologieën kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling en begrijpt de behoefte aan nieuwe en innovatieve technologieën en vooral technologieoverdracht in samenwerkingen tussen landen.

Socio-emotionele leerdoelen
 
1. Kan communiceren over de noodzaak van energie-efficiëntie en voldoende energie.
2. Kan de behoefte aan betaalbare, betrouwbare, duurzame en schone energie van andere mensen / andere landen of regio's beoordelen en begrijpen.
3. Ben in staat om samen te werken en samen te werken om energietechnologieën over te brengen en aan te passen aan verschillende contexten en om beste praktijken voor energie van hun gemeenschappen te delen.
4. Ben in staat om persoonlijke normen en waarden met betrekking tot energieproductie en -gebruik te verduidelijken en om zijn eigen energieverbruik in termen van efficiëntie en toereikendheid te reflecteren en evalueren.
5. Kan een visie ontwikkelen op een betrouwbare, duurzame energieproductie, -levering en -gebruik in zijn land.

Gedragsdoelstellingen

1. Ben in staat om maatregelen toe te passen en te evalueren om de energie-efficiëntie en toereikendheid in zijn persoonlijke sfeer te vergroten en om het aandeel hernieuwbare energie in zijn lokale energiemix te vergroten.
2. Kan basisprincipes toepassen om de meest geschikte strategie voor hernieuwbare energie in een bepaalde situatie te bepalen
3. Kan de impact en langetermijneffecten van grote energieprojecten analyseren (bijvoorbeeld een offshore windmolenpark bouwen) en energiegerelateerd beleid voor verschillende groepen belanghebbenden (inclusief de natuur).
4. Ben in staat het overheidsbeleid met betrekking tot energieproductie, -levering en -gebruik te beïnvloeden.
5. Ben in staat verschillende bedrijfsmodellen en hun geschiktheid voor verschillende energieoplossingen te vergelijken en te beoordelen en energieleveranciers te beïnvloeden om veilige, betrouwbare en duurzame energie te produceren.


Onderwerpen 

Verschillende soorten energie, met name hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, wind, water, geothermie, getijde
Energieproductie, levering, vraag en gebruik van verschillende landen
Energie-efficiëntie en voldoende energieverbruik
Strategieën: gecentraliseerde versus gedecentraliseerde energieproductie; energie zelfvoorziening, b.v. via lokale energieleveranciers (LESCO's)
Politieke, economische en sociale dimensies van energie en koppelingen met machtsconstellaties, b. in mega-energieprojecten zoals grootschalige zonneboerderijen of damprojecten - potentiële belangenconflicten (politieke en economische macht (over de grenzen heen), rechten van met name inheemse volkeren)
Milieueffecten en problemen van energieproductie, levering en gebruik (bijvoorbeeld klimaatverandering, grijze energie
De rol van de publieke en private sector bij het waarborgen van de ontwikkeling van oplossingen met een lage koolstof-energie
Piek van olieproductie en energiezekerheid - (over) afhankelijkheid van niet-hernieuwbare energiebronnen zoals olie
Overbruggingstechnologieën en technologie voor een "schoner" gebruik van fossiele brandstoffen
Genderkwesties gerelateerd aan energieproductie, levering en gebruik

Wat kan je mogelijk doen? 

Experimeteer met technologieën voor hernieuwbare energie
Reflecteer op en bespreek het eigen energieverbruik, bijvoorbeeld het rangschikken van redenen voor energiegebruik op een (subjectieve) dimensie van "voor het vervullen van basisbehoeften" (bijvoorbeeld energie voor koken) om "voor een luxe levensstijl" (bijvoorbeeld energie voor een zwembad)
Organiseer excursies naar energiesites, inclusief ethische discussies met voor- en nadelen van energietypes en projecten
Voer scenarioanalyses uit voor toekomstige energieproductie, levering en gebruik
Voer een energiebesparingscampagne uit in de eigen instelling of op lokaal niveau
Leid een groepsproject over hoeveel energie nodig is om onze dagelijkse behoeften te produceren, bijvoorbeeld brood, ontbijtgranen, enz.
Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Hoe zijn energie en menselijk welzijn verbonden?

Meer zie hier

Subdoelen

7.1 Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten garanderen.

7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen.

7.3 Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen.

7.a Tegen 2030 de internationale samenwerking verhogen om toegang te vergemakkelijken tot onderzoek en technologie inzake schone energie, met inbegrip van de hernieuwbare energie, de energiedoeltreffendheid en de geavanceerde en schonere fossiele brandstoffentechnologie, en de investering promoten in energie-infrastructuur en schone energietechnologie.

7.b Tegen 2030 de infrastructuur uitbreiden en de technologie upgraden om moderne en duurzame energiediensten te kunnen aanbieden aan alle ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten en door land ingesloten ontwikkelingslanden, in overeenstemming met hun respectieve steunprogramma’s.

In Nederland en in 2019 De cijfers van 2021 staan hier

De beschikbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid van energie behoren tot de belangrijkste onderwerpen in de maatschappelijke en politieke debatten van de afgelopen jaren. In Nederland is de beschikbaarheid van energie goed geregeld. Daarom is het dashboard van SDG 7 gericht op SDG’s 7.2 (hernieuwbare energie) en 7.3 (energie-efficiëntie). De uitstoot van broeikasgassen (zie SDG 13 over klimaat) is vooral een gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen in elektriciteitscentrales, industrie, auto’s, huizen en andere gebouwen. De ontwikkeling en het gebruik van technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om energieverbruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit heeft een positief effect op de brede welvaart in de toekomst.

Middelen en mogelijkheden betreffen de beschikbaarheid en betaalbaarheid van energie en de investeringen in duurzame energievoorziening. Als indicator voor de betaalbaarheid van energie is gekeken naar de uitgaven aan energie door huishoudens als aandeel van de totale consumptieve uitgaven. Dit aandeel is in 2018, met 3,3 procent, iets hoger dan het jaar ervoor. Internationaal geven Nederlanders relatief weinig uit aan energie. Nederland staat in 2017 op de zevende plaats op de ranglijst van 27 EU-landen. De investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparingen zijn trendmatig gestegen naar 0,9 procent van het bbp in 2016. Het in Nederland opgestelde vermogen voor hernieuwbare elektriciteit is in de periode 2011–2018 toegenomen van 150 naar bijna 500 megawatt per miljoen inwoners. De fossiele energiereserves zijn afgenomen in de periode 2011–2017.

Gebruik betreft de hoeveelheid energie die wordt gebruikt en bespaard.noot3 Het bruto binnenlands energieverbruik per inwoner en de energie-intensiteit van de economie dalen trendmatig. Vergeleken met de andere EU-landen heeft Nederland echter nog altijd een hoog energieverbruik per inwoner (23e positie in 2016). Dit heeft te maken met een relatief energie-intensieve industrie.

Uitkomsten betreffen de betaalbaarheid, duurzaamheid en verspilling van energie. Het aandeel hernieuwbare energie is trendmatig toegenomen naar 6,6 procent in 2017, minder dan de helft van de doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020. Op de EU-ranglijst staat Nederland vrijwel onderaan op een 27e positie. De invoer van fossiele energiedragers is trendmatig toegenomen, hetgeen deels samenhangt met de afname van gaswinning in Groningen. Nederland staat hiermee laatste op de EU-ranglijst in 2017, waarbij de kanttekening gemaakt moet worden dat een deel van deze invoer weer wordt uitgevoerd. Het verbruik van aardolieproducten is gestegen.

Beleving betreft de tevredenheid met de prijs en beschikbaarheid van energiebronnen. Er zijn voor deze categorie op dit moment geen indicatoren bekend die voldoen aan de kwaliteitseisen van deze publicatie.

7 2019