Open menu


SDG 15 |
Leven op het land |

SDG15
Op school

De school is een plaats waar men zorg draagt voor biodiversiteit en ecosystemen. Dit doet de school door in te zetten op natuurbeleving en een beleid/ visie te hanteren dat biodiversiteit bevordert en ecosystemen beschermt. De leerlingen leren van, in en over de natuur. Daarbij onderneemt de school acties om de natuur te beschermen. ©SDGsatschool.be

Wat wordt bedoeld?

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies van
biodiversiteit een halt toe.
We moeten de bossen beschermen en beheren.
We moeten de aardse ecosystemen beschermen en het verlies van biodiversiteit een halt toeroepen.
We moeten invasie van uitheemse soorten in land- en waterecosystemen beperken.

Leven op land

Beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, bossen duurzaam beheren, woestijnvorming tegengaan en landdegradatie tegengaan en terugdringen en biodiversiteitsverlies tot staan ​​brengen.

Bossen bedekken 30 procent van het aardoppervlak en bossen bieden niet alleen voedselzekerheid en onderdak, maar zijn ook van groot belang voor de bestrijding van de klimaatverandering, de bescherming van de biodiversiteit en de huizen van de inheemse bevolking. Dertien miljoen hectare bos verdwijnt elk jaar, terwijl de aanhoudende degradatie van droge gebieden heeft geleid tot de verwoestijning van 3,6 miljard hectare.

Ontbossing en woestijnvorming - veroorzaakt door menselijke activiteiten en klimaatverandering - vormen een grote uitdaging voor duurzame ontwikkeling en hebben het leven en het levensonderhoud van miljoenen mensen in de strijd tegen armoede beïnvloed. Er worden inspanningen geleverd om bossen te beheren en woestijnvorming tegen te gaan.

Bossen

• Ongeveer 1,6 miljard mensen zijn afhankelijk van bossen voor hun levensonderhoud.
Dit omvat ongeveer 70 miljoen inheemse mensen
• Bossen herbergen meer dan 80% van alle soorten landdieren, planten en insecten

Woestijnvorming

• 2,6 miljard mensen zijn direct afhankelijk van de landbouw, maar 52 procent van het land dat wordt gebruikt voor landbouw wordt matig of ernstig beïnvloed door bodemdegradatie
• Vanaf 2008 trof de bodemaantasting 1,5 miljard mensen wereldwijd
• Verlies van bouwland wordt geschat op 30 tot 35 keer de historische koers
• Door droogte en verwoestijning gaat elk jaar 12 miljoen hectare verloren (23 hectare per minuut), waar 20 miljoen ton graan zou kunnen worden verbouwd
• 74 procent van de armen wordt wereldwijd rechtstreeks getroffen door bodemdegradatie

Biodiversiteit

• Van de 8 300 bekende dierenrassen is 8% uitgestorven en loopt 22% het risico met uitsterven te verdwijnen
• Van de meer dan 80.000 boomsoorten is minder dan 1 procent bestudeerd voor mogelijk gebruik
• Vis levert 20 procent van het dierlijke eiwit aan ongeveer 3 miljard mensen. Slechts tien soorten leveren ongeveer 30 procent van de vangstvisserij op zee en tien soorten leveren ongeveer 50 procent van de aquacultuurproductie
• Meer dan 80 procent van het menselijke dieet wordt verzorgd door planten. Slechts drie graangewassen - rijst, maïs en tarwe - bieden 60 procent van de energie-inname
• Maar liefst 80 procent van de mensen in plattelandsgebieden in ontwikkelingslanden vertrouwt op traditionele plantaardige medicijnen voor basisbehoeften
 
gezondheidszorg
• Micro-organismen en ongewervelde dieren zijn essentieel voor ecosysteemdiensten, maar hun bijdragen zijn nog steeds slecht gekend en worden zelden erkend.

Droombeeld in Nederland: Een florerende delta voor mens en natuur in 2030 ten opzichte van 2019.

Onderwerpen

% bosgebieden
Beschermde biodiversiteitsgebieden
Bosbeheer
Gedegradeerd land
Biodiversiteit in de bergen
Rode lijst index
Het delen van genetische bronnen
Stroperij en jacht op wilde dieren
Invasieve vreemde soorten
Planning van de biodiversiteit
Uitgaven aan biodiversiteit
Uitgaven aan bossen

Cognitieve leerdoelen

1. Begrijp basale ecologie met verwijzing naar lokale en mondiale ecosystemen, identificeert lokale soorten en begrijpt de maatstaf voor biodiversiteit.
2. Begrijpt de vele bedreigingen die de biodiversiteit met zich meebrengt, waaronder habitatverlies, ontbossing, fragmentatie, overexploitatie en invasieve soorten, en kan deze bedreigingen relateren aan hun lokale biodiversiteit.
3. Kan de ecosysteemdiensten van de lokale ecosystemen classificeren, inclusief ondersteunende, provisionerende, regulerende en culturele diensten en ecosysteemdiensten voor rampenrisicovermindering.
4. Begrijpt de langzame regeneratie van de bodem en de vele bedreigingen die het vernietigen en het veel sneller verwijderen dan het zichzelf kan aanvullen, zoals slechte landbouw- of bosbouwpraktijken.
5. Begrijpt dat realistische conserveringsstrategieën werken buiten pure natuurgebieden om ook de wetgeving te verbeteren, aangetaste leefgebieden en bodems te herstellen, dierenverbindingsgangen, duurzame landbouw en bosbouw te verbinden en de relatie van de mensheid tot dieren in het wild te herstellen.

Socio-emotionele leerdoelen

1. Kan argumenteren tegen destructieve milieupraktijken die verlies van biodiversiteit veroorzaken.
2. Kan pleiten voor het behoud van de biodiversiteit op meerdere gronden, waaronder ecosysteemdiensten en intrinsieke waarde.
3. Kan verbinding maken met hun lokale natuurgebieden en empathie voelen met het niet-menselijke leven op aarde.
4. Ben in staat om het dualisme van mens / natuur in vraag te stellen en beseft dat we een deel van de natuur zijn en niet los van de natuur.
5. Ben in staat om een ​​visie te creëren van een leven in harmonie met de natuur.

Gedragsdoelstellingen

1. Kan contact maken met lokale groepen die zich inzetten voor het behoud van biodiversiteit in hun gebied.
2. Is in staat effectief zijn stem effectief te gebruiken in besluitvormingsprocessen om stedelijke en landelijke gebieden beter doorlaatbaar te maken voor dieren in het wild door het instellen van gangen voor dieren in het wild, agromilieuregelingen, de restauratie-ecologie en meer.
3. Kan samenwerken met beleidsmakers om de wetgeving voor biodiversiteit en natuurbehoud en de uitvoering daarvan te verbeteren.
4. Kan het belang van de bodem als ons groeimateriaal voor alle voedsel en het belang van het herstel of het stoppen van de erosie van onze bodem benadrukken.
5. Kan campagne voeren voor internationaal bewustzijn van soortenexploitatie en werken voor de implementatie en ontwikkeling van CITES-voorschriften (Verdrag inzake internationale handel in bedreigde soorten van wilde dieren en planten).

Onderwerpen 

Ecologie: competitie, roofdier-prooi, gemeenschapsdynamiek, energiestromen door voedselwebben, verspreiding en reeksen.
Specifieke ecosystemen - lokale en mondiale natuurlijke ecosystemen en ook door de mens gemaakte ecosystemen. beheerde bosbouwplantages
Bedreigingen voor de biodiversiteit: habitatverlies, ontbossing, fragmentatie, invasieve soorten en overexploitatie (veroorzaakt door niet-duurzame productie- en consumptiepraktijken, niet-duurzame technologieën, enz.)
De gevaren van uitsterven: individueel bedreigde soorten, hoe uitsterven voor altijd, de lange tijd die nodig is om soorten te vormen, en de zes massa-uitstervingen
Restauratie van dieren in het wild en het zien van de mens als een helende kracht
Klimaatverandering en biodiversiteit, ecosystemen als koolstofputten, beperking van rampenrisico's en ecosystemen (ecosystemen als natuurlijke barrière tegen natuurlijke gevaren)
Bodem en de vorming en structuur
Woestijnvorming, ontbossing en inspanningen om ze te bestrijden
De verbinding van de mens met de natuur - het natuurlijke zelf
Ecosysteemdiensten (cultureel, provisioning, regulerend en ondersteunend)
Evolutie en genetica, genetische bronnen, ethiek

Wat kan je mogelijk doen? 

Geef een overzicht van de omgeving, markeer gebieden van verschillende dieren in het wild en barrières, zoals verspreidingsbarrières zoals wegen en populaties van invasieve soorten
Voer een bioblik uit - een jaarlijkse dag waarop de gemeenschap samenkomt om zoveel mogelijk verschillende soorten in hun gebied in kaart te brengen
Voer een composteringsworkshop uit en toon de organische materiaalvorming
Maak een excursie naar een nabijgelegen park voor culturele doeleinden, bijvoorbeeld recreatie, meditatie, kunst
Plant een wildtuin voor wilde dieren, bijvoorbeeld bijenvriendelijke bloemen, insectenhotels, vijvers, enz. in stedelijke gebieden
Vier Earth Day (22 april) en / of Wereldmilieudag (5 juni)
Ontwikkel een op onderzoek gebaseerd project: "Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Subdoelen

15.1 Tegen 2020 het behoud, herstel en het duurzaam gebruik van terrestrische en inlandse zoetwaterecosystemen en hun diensten waarborgen, in het bijzonder bossen, moeraslanden, bergen en droge gebieden, in lijn met de verplichtingen van de internationale overeenkomsten.

15.2 Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt toeroepen, verloederde bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing mondiaal opvoeren.

15.3 Tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem herstellen, ook land dat wordt aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, en streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is.

15.4 Tegen 2030 het behoud garanderen van de ecosystemen in de bergen, met inbegrip van hun biodiversiteit, om hun vermogen te versterken voordelen te genereren die essentieel zijn voor duurzame ontwikkeling.

15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en, tegen 2020, de met uitsterven bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te voorkomen.

15.6 Bevorderen van het eerlijk en billijk verdelen van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van genetische hulpbronnen en bevorderen van gepaste toegang tot dergelijke hulpbronnen, zoals internationaal overeengekomen.

15.7 Dringend actie ondernemen om een einde te maken aan stroperij en de handel in beschermde planten- en diersoorten en zowel de vraag naar als het aanbod van illegale producten afkomstig van deze planten- en diersoorten aan te pakken.

15.8 Tegen 2020 maatregelen invoeren om de invoering van invasieve uitheemse soorten in land- en waterecosystemen te beperken en hun impact op aanzienlijke wijze te beperken, en de prioritaire soorten controleren of uitroeien.

15.9 Tegen 2020 ecosysteem- en biodiversiteitswaarden integreren in nationale en plaatselijke planning, ontwikkelingsprocessen, strategieën en plannen inzake armoedebestrijding.

15.a Financiële hulpbronnen mobiliseren en aanzienlijk verhogen vanuit allerlei bronnen om de biodiversiteit en de ecosystemen te vrijwaren en op duurzame wijze te gebruiken.

15.b Aanzienlijke middelen mobiliseren vanuit allerlei bronnen en op alle niveaus om duurzaam bosbeheer te financieren en gepaste stimuli te verschaffen aan ontwikkelingslanden om een dergelijk beheer te organiseren, ook voor behoud en herbebossing.

15.c De wereldwijde inspanningen ter bestrijding van stroperij en illegale handel in beschermde diersoorten opvoeren, ook door verhoging van de capaciteit van plaatselijke gemeenschappen in hun streven naar kansen inzake een duurzaam bestaan.

In Nederland en in 2019 De cijfers van 2021 staan hier

SDG 15 betreft de bescherming, het herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken. Gezonde ecosystemen staan aan de basis van een reeks van processen die grote invloed hebben op de brede welvaart, zoals de beschikbaarheid van schoon water en schone lucht, de aanwezigheid van insecten voor bestuiving en de mogelijkheden voor ontspanning, recreatie en educatie. Natuur heeft een intrinsieke waarde in het hier en nu en voor toekomstige generaties. Dit dashboard kijkt naar de bescherming van natuur (SDG 15.1) en het behoud van biodiversiteit (SDG 15.5).noot16

Middelen en mogelijkheden gaan over de omvang van de natuurlijke ruimte en de middelen voor herstel en bescherming. De overheidsuitgaven aan milieubescherming bedroegen in 2017 1,4 procent van het bbp. Trendmatig zijn deze uitgaven gedaald. Nederland bezet wél een hoge positie in vergelijking met andere EU-landen. De totale milieu-uitgaven dalen ook trendmatig. Het totale landoppervlakte dat bedekt is met natuur en bos bedroeg in 2015 net geen 15 procent. Daarmee heeft Nederland van alle EU-landen het kleinste aandeel bos. De beschikbare oppervlakte per persoon in Nederland is op Malta na het kleinste van alle EU-landen.

Gebruik betreft de bescherming en benutting van de natuurlijke ruimte en haar ecosystemen en de druk op het natuurlijke systeem door menselijke activiteiten. Natuur wordt in Nederland beschermd binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het NNN omvat bestaande en nieuw aan te leggen natuur, waaronder zowel de nationale parken en de Natura2000‑gebieden als agrarisch natuurbeheer en terrein aangekocht voor natuurontwikkeling. In 2017 besloeg het NNN-areaal ruim 20 procentnoot17 van het landoppervlak. Trendmatig is sprake van een toename.. Het teveel aan fosfor en stikstof, voor het grootste deel afkomstig uit de landbouw, heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en gevoelige ecosystemen zoals heide. Het fosforoverschot in de landbouw is in 2017 fors afgenomen. Het stikstofoverschot is hoog, waardoor Nederland op de EU-ranglijst een zeer lage positie inneemt.

Uitkomsten hebben betrekking op de kwaliteit van ecosystemen en biodiversiteit. De rode-lijstindex geeft aan dat meer dan 60 procent van de soorten, verdeeld over zeven soortgroepen (dieren en hogere planten) in Nederland niet wordt bedreigd. Het aandeel bedreigde soorten is onveranderd ten opzichte van 2017. De Living Planet Index (LPI), gebaseerd op de gemiddelde populatieomvang van een groot aantal inheemse soorten, is trendmatig stabiel, hoewel er grote variatie is tussen soortgroepen. De verbeterde waterkwaliteit heeft lange tijd geleid tot een toename van aquatische soorten, maar deze trend stagneert. Terrestrische soorten zijn tegelijkertijd juist achteruitgegaan. De indicator voor boerenlandvogels geeft een beeld van natuurwaarden in het agrarisch gebied en laat een trendmatige daling zien. Ook in 2017 nam deze indicator af, wat duidt op slechtere leefomstandigheden voor boerenlandvogels.

Beleving gaat over de beleving van de kwaliteit van de natuurlijke ruimte en zorgen over vervuiling en de verdwijning van soorten. In Nederland geeft 16 procent van de bevolking aan dat ze problemen ervaart met afval en verontreiniging of andere milieuproblemen.

15 1 2019