E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


SDG Inleiding


De SDG's (the sustainable development goals)

Tot 2015 praatte men over milleniumdoelen. Dat waren er 8. Nu heeft men het over SDG's Sustainable Development Goals. Dit zijn er 17. 
Sustainable development is het Engelse voor duurzame ontwikkeling. Goals zijn doelen. Het gaat dus om doelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling (op aarde).  

De 17 SDGs geven tot het jaar 2030 richting aan de wereldwijde actie voor duurzame ontwikkeling.

Op school

Je kan evalueren aan welke SDGs de afgelopen les is gewerkt;
Je kan benoemen aan welke SDGs je deze maand specifiek een bijdrage wil leveren
Je kan met collega’s en studenten brainstormen over welke SDG’s nu al vaak, af en toe of niet aan bod komen in het curriculum.

Er is een magneetbord voor ontwikkeld. Zie hier.

Je kan bij een project bekijken hoe het met alle SDG's zit in een score van -2 naar +2.
Dit kan op https://www.sdgsatschool.be/nl/sdg_impactroos

impactroos Klik op de afbeelding voor vergroting.

Hoe je school werkt aan de SDG's kan je tonen met het SDG kompas.
Zie https://www.sdgsatschool.be/nl/sdg_compass

SDG kompas Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Doel 4 gaat over onderwijs. UNESCO wil dat alle leerlingen in 2030 kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, inclusief, onder andere, door educatie voor duurzame ontwikkeling en duurzame levensstijl, mensenrechten,gendergelijkheid, bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en waardering voor cultureel diversiteit en van de bijdrage van de cultuur aan duurzame ontwikkeling.Studenten moeten de complexe wereld waarin ze leven leren begrijpen. Dat moet ze in staat stellen om samen te werken en te handelen richting een positieve verandering (UNESCO, 2015).

SDGs
Hier onder staan de 17 doelen. De links verwijzen naar wat op de website over deze onderwerpen staat. Zie her verwijst naar filmpjes waarin kinderen treffend uitleggen wat zij zich voorstellen bij de doelen. Door onderaan op de plaatjes te klikken kan je zien van de Verenigde Naties zeggen over de doelen.  

1. Geen armoede zie hier
2. Geen honger, duurzame landbouw  zie hier
3. Gezondheidszorg voor iedereen zie hier
4. Onderwijs voor iedereen zie hier
5. Gelijke rechten voor meisjes en vrouwen zie hier
6. Schoon water en sanitair voor iedereen zie hier
7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie zie hier
8. Economische groei werkgelegenheid zie hier
9. Duurzame industrie, innovatie, infrastructuur zie hier
10. Vermindering ongelijkheid binnen en tussen landen  en oneerlijke handel zie hier
11. Steden veilig, weerbaar en duurzaam en smart cities zie hier
12. Duurzame consumptie en productie zie hier
13. Klimaatverandering tegengaan zie hier
14. Duurzaam gebruik van de zeeen zie hier
15. Bescherming ecosystemen bossen en diversiteit zie hier
16. Promotie veiligheid publieke diensten en recht voor iedereen zie hier
17. Versterking mondiaal partnerschap om doelen te bereiken. zie hier

Een site over dit onderwerp waarbij elk doel is ingesproken door kinderen is te zien op http://www.17doelendiejedeelt.nl/

Een mooi overzicht is hier te zien.

Opdracht 3.6.1.

a. Welke van de 17 SD-doelen spreken je het meeste aan? Maak een top 5.
b. Welke van de 17 SD-doelen raken jouw organisatie / je beroep ?
c. Kies één van de 17 SD-doelen en onderzoek wat jij kan doen om hier aan bij te dragen (thuis/school/werk). Leg dit vast met behulp van een aantal foto's.
d. of maak een filmpje van een manier waarop jij kan bijdragen aan het realiseren van de onderstaande doelen (misschien vind je docent dat je dit moet doen).

Op deze site staan per SDG vier filmpjes ter inspiratie voor studenten om er mee aan de slag te gaan.

FilmpjesSDG 

 
De Herman Brood Academie te Utrecht heeft het bovenstaande filmpje gemaakt. Alle 17 SDG's zijn er in verwerkt.
Kan jij ze vinden?

People, profit, planet

Duurzaamheid gaat over people, profit, planet. Het gaat over een optimum vinden tussen sociale (people), economische (profit) en ecomogische (planet) aspecten. 
Alle SDG's vallen onder people, profit, planet. Hoe rangschik jij ze.

Het antwoord staan hier

Zorg voor elkaar en zorg voor de aarde

Kate Raworth heeft het over de donuteconomie. Je mag eten van de donut (van de economie) zoveel je wil mits je maar sociaal blijft (zoadat iedereen gelukkig kan worden) en blijft binnen de grenzen van de aarde (zodat iedereen gelukkig kan blijven). 

Rangschik de SDG's nogmaals op: heeft hij te maken met
1. zorg voor elkaar 
2. zorg voor de aarde 

Het antwoord staat hier

Waar is Nederland goed in?

Waar is Nederland goed in ? In zorgen dat we sociaal zijn en dat mensen gelukkig kunnen worden of blijven binnen de grenzen van de aarde zodat we ook gelukkig kunnen blijven ?

Wat de Verenigde Naties zeggen over de doelen is te zien door op de onderstaande plaatjes te klikken.

No PovertyZero HungerGood Health and Well-BeingQuality education

 Gender EqualityClean water and sanitationAffordable and clean energyDecent work and economic growth
 Industry, innovation and infrastructureReduced inequalitiesSustainable cities and communitiesResponsible consumption and production
Climate ActionLife below waterLife on landPeace, justice and strong institutions
 
  Partnerships for the goalsSustainable development goals
 
Hoe goed doet Nederland het (in 2019) m.b.t. de SDG's t.o.v. Europa.
 
 
1 20192
ranking
 Bron zie hier
 
In 2017 stond Nederland op de 13e plaats van de 149 getoetste landen. In 2018 zijn voor het eerst alle 193 VN lidstaten opgenomen. Nederland bekleedt nu de 11de positie op deze wereldranglijst. Het rapport laat zien dat Nederland in toenemende mate op schema ligt om SDG 3 (gezondheid), SDG 9 (industrie, infrastructuur, innovatie) en SDG 16 (vrede, veiligheid, instituties) in 2030 te behalen. Ook scoort Nederland relatief goed op SDG 1 (armoede), SDG 6 (water) en SDG 8 (economische groei en banen). De ‘planeet’ doelen; SDG 12 (consumptie en productie), SDG 13 (klimaat) en SDG14 (oceanen) zijn volgens dit rapport de grootste uitdagingen voor Nederland.

Bron Het Sustainable Development Solutions Network (SDSN) en de Bertelsmann Stiftung.
 
Stand van zake in Nederland

1. Geen armoede
a. In 2019 maakte 6,2 procent van de Nederlandse bevolking deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. SDG 1 is gericht op de afname van armoede in al haar vormen. Zowel financiële aspecten als de impact van armoede op het leven van mensen maken daar deel van uit.
2. Geen honger
a. Vergeleken met andere landen komt ondervoeding in Nederland niet vaak voor. Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie en de impact ervan op de kwaliteit van de leefomgeving en het dierenwelzijn. Ook voedselverspilling moet afnemen.
3. Goede gezondheid en welzijn
a. Het voorkomen van voortijdige sterfte veroorzaakt door overdraagbare en niet-overdraagbare ziektes en psychische problemen staat hoog op de VN-agenda. Het aanpakken van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.
4. Kwaliteitsonderwijs
a. Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën en in alle levensfasen van belang, van voorschoolse educatie tot ‘een leven lang leren’. Onderwijs zorgt ervoor dat de werkenden over vaardigheden beschikken om te kunnen functioneren in een kennisintensieve omgeving.
5. Gendergelijkheid
a. De mate van gelijkheid wordt onder meer afgemeten aan verschil in beloning voor arbeid, arbeidsdeelname en de positie van mannen en vrouwen in bedrijfsleven en bestuur. Een andere specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van geweld gericht tegen vrouwen.
6. Schoon water en sanitair
a. De toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen is goed geregeld in Nederland. De focus van deze SDG ligt bij ons op waterkwaliteit en de efficiëntie van watergebruik.
7. Betaalbare en duurzame energie
a. De ontwikkeling en het gebruik van technologieën voor energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om energieverbruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Dit heeft een positief effect op onze welvaart.
8. Eerlijk werk en economische groei
a. Economische groei is pas duurzaam als kapitaal, arbeid en grondstoffen verantwoordelijk worden ingezet en als winsten en inkomens eerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven.
9. Industrie, innovatie en infrastructuur
a. SDG 9 streeft ernaar de mobiliteit en infrastructuur te verbeteren, en de nadelen ervan - zoals tijdverlies als gevolg van files, onveiligheid in het verkeer en druk op het milieu - te verminderen. Ook moet het bedrijfsleven innoveren en verduurzamen.
10. Ongelijkheid verminderen
a. Dit doel gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen. Maar ook in eigen land is sociale samenhang onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.
11. Duurzame steden en gemeenschappen
a. Het aanbod van betaalbare woningen bepaalt waar mensen gaan wonen, naast de werklocatie en sociale relaties. Beweging op de woningmarkt is belangrijk voor starters en doorstromers. Buitenshuis is een gezonde en veilige leefomgeving van belang.
12. Verantwoorde consumptie en productie
a. Duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen.
13. Klimaatactie
a. SDG 13 is gericht op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.
14. Leven in het water
a. Zeewater vormt het grootste ecosysteem ter wereld. De toenemende negatieve effecten van klimaatverandering, overbevissing en vervuiling vormen een bedreiging voor zowel de intrinsieke waarde van het ecosysteem zelf, als het nut en plezier dat mensen eraan ontlenen.
15. Leven op het land
a. SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
a. Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instituties zijn essentieel voor het ontwikkelen en behouden van die welvaart.
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken
a. Internationale samenwerking is nodig om de capaciteit en middelen te versterken om de duurzame ontwikkelingsagenda uit te voeren. Het realiseren van de doelen vereist samenhangend beleid, een coöperatieve omgeving en het aangaan van nieuwe mondiale partnerschappen.
Waar kan je naar kijken m.b.t. de global goals. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

indicatoren
indicatoren 2
Al de bovenstaande onderwerpen zijn uitgewerkt in grafieken en gegevens op deze site

Onderlinge verbondenheid
 
De goals zijn onderling verbonden op allerhande thema's. UNESCO vlaanderen heeft er een metrokaart van gemaakt.
Klik op de kaart voor de pdf die je kan printen.

sgdmetromap
Meer over de goals is hier te zien.
 

Steeds meer MBO scholen tekenen het SDG charter en zetten er de schouders onder.

Het de Herman Brood Academie, het Media college, het Koning Willem I College, Noorderpoort, Terra en Helicon/Wellant/Vitaverde hebben op de dag van de duurzaamheid het SDG-charter ondertekend. Nu nog alle andere ROC's. 

HBA

SDG charter 1

noorderpoort

Terra
Terra ondertekent het SDG charter

citaverde
Wellant, Helicon en Citaverde tekenen het SDG charter

 De lijst van internationale dagen van UNESCO is hier te vinden: http://en.unesco.org/celebrations/international-days

sdg tree